Obchodné podmienky - klient

Všeobecné obchodné podmienky pre klientov

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky stanovujú podmienky a pravidlá používania digitálnej aplikácie  - technológie spoločnosti RYDE, ktorá sprostredkováva prepravu osôb medzi  klientmi a dopravcami, aby preprava v mestách bola čo najekologickejšia, najefektívnejšia a s jednotným  štandardom kvality služby RYDE.

Spoločnosť RYDE je vlastníkom digitálnej aplikácie RYDE, spoločnosť RYDE a. s., akciová spoločnosť, IČ DPH: SK2121429299, IČO: 53608305, sídlo: Plynárenská 3F/17563, 821 09 Bratislava, SR.

Aby klient mohol používať digitálnu aplikáciu RYDE, musí súhlasiť s Prepravným poriadkom prevádzkovateľa dispečingu a s ďalšími podmienkami, ktoré sú uvedené nižšie:

 

Čl. 1

 Používanie aplikácie RYDE

1. RYDE poskytuje sprostredkovanie prepravných služieb prostredníctvom prevádzkovateľov taxislužby a vozidlami taxislužby, ktoré sú zapísané v koncesii dopravcu prostredníctvom používania platformy spoločnosti RYDE (RYDE Platforma). RYDE neposkytuje prepravné služby. Prepravné služby poskytujú dopravcovia na základe zmluvy (uzatvorenej s klientom) o preprave klientov. Dopravcovia poskytujú prepravné služby nezávisle ako prevádzkovatelia taxislužby. Spory vyplývajúce z práv spotrebiteľov, právnych záväzkov alebo právnych predpisov uplatniteľných na poskytovanie prepravných služieb budú vyriešené medzi klientmi a dopravcami. Údaje o dopravcoch a ich taxislužbe sú k dispozícii v aplikácii RYDE a potvrdenia o vykonaní jazdy (sumár jazdy RYDE) sa posielajú na e-mailovú adresu uvedenú v profile klienta.

2. Ak klient používa aplikáciu RYDE, cestovné je určené prostredníctvom aplikácie RYDE. Poplatky zahŕňajú platné dane, ak to vyžadujú právne predpisy. Poplatky môžu zahŕňať aj iné príslušné poplatky alebo príplatky vrátane poplatkov za rezerváciu, čakanie /stojné/, storno poplatok, poplatok plánované jazdy, letiskové poplatky alebo poplatky za spracovanie pri rozdelených platbách (viď. cenník poplatkov RYDE).

3. Počas používania aplikácie RYDE je mobilné číslo klienta prepojené s príslušným klientskym účtom RYDE a pridané do našej databázy. Ak už klient nepoužíva svoje mobilné číslo, musí o tom informovať RYDE do 7 dní, aby spoločnosť RYDE mohla zrušiť klientove konto. Ak neoznámi klient spoločnosti RYDE zmenu jeho telefónneho čísla, jeho mobilný operátor môže priradiť klientove číslo ďalšej osobe. Ak bude klient aj naďalej používať aplikáciu RYDE, táto iná osoba môže vidieť jeho osobné údaje.

 

Čl. 2

 Propagačné kódy

1. RYDE môže klientovi poslať propagačné RYDE kupóny. Kredit týchto RYDE kupónov sa môže použiť na platbu po dokončení jazdy alebo na iné funkcie alebo výhody súvisiace so službou RYDE. RYDE kupóny sú určené len na zľavy cestovného na objednanú a uskutočnenú jazdu, nie za prípadné dodatočné príplatky, ako poplatok za čakanie, storno poplatok a pod., taktiež nie na objednanie doplnkových služieb RYDE ako sú plánované jazdy. RYDE kupóny podliehajú dodatočným podmienkam, ktoré sú stanovené špecificky pre RYDE kupóny. Dátumy vypršania platnosti propagačných kupónov sa v aplikácii zobrazia. V prípade promo kupónov RYDE sú pridelené klientom a ich množstvo použiteľnosti je limitované počtom objednaní jázd klientov (do ich vyčerpania).

2. Ak suma cestovného presiahne použiteľný kredit pridelený klientovej jazde, zostatok sa automaticky stiahne z bankového účtu alebo bude musieť klient doplatiť v hotovosti. Kredit v rámci RYDE kupónu sa vzťahuje len na danú jazdu a nemôže prejsť na ďalšiu jazdu a automaticky prepadá. Na jednu jazdu sa môže použiť iba jeden propagačný RYDE kupón.

3. RYDE si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť akýkoľvek RYDE kupón z akéhokoľvek dôvodu. To zahŕňa aj situáciu, kedy spoločnosť RYDE usúdi, že kupóny sú používané nezákonným, protiprávnym alebo podvodným spôsobom, alebo boli vydané chybne, alebo ich platnosť už vypršala.

 

Čl. 3

 Platba v rámci aplikácie RYDE

  1. Za prepravné služby klient zaplatí cestovné určené aplikáciou RYDE. Poskytnutím možnosti platby v rámci aplikácie RYDE vystupuje spoločnosť RYDE ako obchodný zástupca poskytovateľov prepravných služieb t. j. dopravcov.

Možnosti úhrady cestovného klientom RYDE:

1.1 Klientova povinnosť voči poskytovateľovi prepravnej služby je splnená po zadaní platobného príkazu na prevod finančných prostriedkov na bankový účet RYDE. Klient je zodpovedný za zabezpečenie toho, aby sa platba uskutočnila a aby mal k dispozícii dostatočné finančné prostriedky.

1.2 Pri možnosti výberu druhu platby hotovosťou, je klient zodpovedný za úhradu cestovného poskytovateľovi prepravnej služby, ktorá mu bude fakturovaná.

1.3 Pri možnosti platby cestovného za prepravu dopravcovi je úhrada tzv. peňaženkou klienta. Ide o nabitie finančného kreditu z platobnej karty klienta do tzv. „peňaženky“ v aplikácii. Nabitý finančný kredit v peňaženke klienta nie je možné vrátiť naspäť na platobnú kartu. Klient vie svoj nabitý finančný kredit spotrebovať iba na úhradu platieb za prepravné služby zmluvným dopravcom RYDE.   

2. Pri platbách cestovného určeného aplikáciou RYDE sú platby za jazdy postúpené dopravcovi. RYDE môže od klienta požadovať ďalšie údaje na overenie spôsobu platby.

3. Pri platbách za prepravné služby určených aplikáciou RYDE, spoločnosť RYDE nezodpovedá za prípadné náklady klienta súvisiace s uskutočnením platby (náklady mobilného operátora, bankové poplatky atď.). Títo poskytovatelia služieb môžu klientovi účtovať dodatočné poplatky pri spracovaní platieb v súvislosti s platbou v aplikácii RYDE. RYDE nezodpovedá za žiadne takéto poplatky a v tomto ohľade sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti. Spôsob platby môže tiež podliehať dodatočným podmienkam uloženým príslušným poskytovateľom platobných služieb tretej strany. Pred použitím vybraného spôsobu platby sa o týchto podmienkach informujte.

4. RYDE zodpovedá za fungovanie platieb v rámci RYDE aplikácie a poskytuje aj podporu pri riešení problémov. Riešenie sporov súvisiacich s platbami v rámci aplikácie RYDE prebieha priamo cez RYDE. Pre službu podpory platieb kontaktujte: podpora@ryde.sk.  Na žiadosti zaslané e-mailom spoločnosť RYDE odpovedá v najbližší pracovný deň. RYDE vyrieši sťažnosti a žiadosti súvisiace s platbou v aplikácii do desiatich  pracovných dní.

 

Čl. 4

 Objednávanie a zrušenie prepravných služieb

1. Ak si klient objedná prepravnú službu a dopravca súhlasil s vykonaním jazdy, prepravná služba sa považuje za objednanú.

2. Keď dopravca resp. vodič potvrdí, že klientovu jazdu vykoná, klient uzatvorí s dopravcom samostatnú zmluvu o preprave osôb za podmienok, na ktorých sa s dopravcom dohodne. RYDE nevykonáva jazdy a nie je zmluvnou stranou klientovej dohody s príslušným dopravcom.

3. Za zrušenie objednanej prepravnej služby sa považuje situácia, dopravca, resp. vodič prijal klientovu objednávku a klient následne prepravnú službu zrušil.

4. Ak zruší klient žiadosť o prepravnú službu viackrát, opakovane po sebe, môže RYDE dočasne zablokovať klientov účet ako upozornenie. Po viacerých  upozorneniach môže RYDE klientov účet zablokovať na dlhšie obdobie (napr. 4 mesiace). Po uplynutí tejto lehoty môže klient požiadať o reaktiváciu svojho účtu a klientova žiadosť bude spoločnosťou RYDE preskúmaná. V mimoriadnych prípadoch (ak klient pokračuje   vo vyššie uvedenom konaní, ktoré je v rozpore s Prepravným poriadkom, či Všeobecnými obchodnými podmienkami pre klientov a predošlé kroky zo strany RYDE sa javia ako neúčinné) môže RYDE účet klienta zablokovať na neurčitú dobu alebo definitívne zrušiť

5. Ak klient zruší objednanú jazdu prostredníctvom aplikácie RYDE po určenej lehote  od objednania prepravy (viď aktuálny cenník RYDE) t. j. od uzatvorenia samostatnej zmluvy s dopravcom, klientovi je účtovaný storno poplatok (viď. aktuálny cenník RYDE), ktorý bude fakturovaný a zaslaný do mailu klientovi.

6. Keď dopravca upozorní klienta na príchod vozidla do miesta určenia a klient, ktorý si jazdu objednal sa k vozidlu nedostaví v časovom rozmedzí, ktoré je uvedené v aplikácii RYDE (viď. aktuálny cenník RYDE), žiadosť o jazdu sa považuje za zrušenú. Niekedy sa dopravca môže rozhodnúť zrušiť klientovu požiadavku. V tomto prípade RYDE upozorňuje, že spoločnosť RYDE nie je zodpovedná za takéto konanie.

7. Akonáhle dopravca príde na miesto určenia a pošle klientovi oznámenie, že dorazil na miesto určenia, aplikácia RYDE môže začať účtovať poplatky za čakanie tzv. stojné a to za dobu čakania nad určenú lehotu (viď. aktuálny cenník RYDE).

8. Pri objednaní jazdy klientom na viac cieľov, akonáhle dopravca príde na prvé miesto určenia a pošle klientovi oznámenie, že dorazil na prvé miesto určenia, aplikácia RYDE môže začať účtovať poplatky za čakanie (tzv.: „stojné“) a to za dobu čakania nad určenú lehotu (viď. aktuálny cenník RYDE). Následne, pri ďalších zastávkach navolených klientom v aplikácii RYDE, v momente, keď dopravca potvrdí, že dorazil na miesto ďalšej zastávky (tzv. „medzizastávky“) môže začať aplikácia RYDE účtovať poplatky za čakanie (tzv.: „stojné“) a to za dobu čakania nad určenú lehotu   (viď. aktuálny cenník RYDE) nad rámec poplatku za čakanie pri prvom mieste určenia.

9. Ak si klient vyžiadal prepravné služby prostredníctvom aplikácie RYDE a spôsobil poškodenie vozidla dopravcu prípadne jeho spolucestujúci alebo jeho vybavenia (okrem iného poškodením alebo znečistením vozidla alebo zapríčinením zápachu vo vozidle), dopravca resp. vodič má právo požadovať, aby klient zaplatil zmluvnú pokutu vo výške 130 EUR a požadovať náhradu za škody presahujúce výšku  pokuty. Ak zmluvnú pokutu a / alebo náhradu škody klient nezaplatí, spoločnosť RYDE môže uplatniť nároky v mene poskytovateľa prepravnej služby.

10. Ak si klient prostredníctvom aplikácie objedná vopred plánovanú časovú objednávku prepravy na konkrétny deň, čas a na konkrétne miesto štartu bude mu za takúto službu účtovaný poplatok. Poplatok za plánovanú jazdu je podľa sadzieb uvedených v aplikácii RYDE (viď. aktuálny cenník RYDE), ktorý sa pripočíta k cene jazdného. Plánovanú jazdu je možné objednať a uhradiť iba platnou a overenou platobnou kartou. Plánovanú jazdu nie je možné objednať v kombinácií s akýmkoľvek zľavovým kupónom RYDE, ani použitím peňaženky v aplikácii. Po pred-autorizácii platby sa klientovi objednávateľovi  zobrazí notifikácia, že jazda bola úspešne naplánovaná. Vo výnimočných prípadoch je možné zrušenie plánovanej jazdy spoločnosťou RYDE, keďže dostupnosť jázd závisí od správania sa dopravcov resp. partnerských vodičov a spoločnosť RYDE by nezaručila, že klient bude mať k dispozícii ponuku partnerských dopravcov na poskytovanie prepravných služieb. V týchto prípadoch bude klient včas informovaný e-mailom a push notifikáciou prostredníctvom aplikácie RYDE, prípadne SMS správou. Bližšie informácie o plánovaných jazdách sa klient dozvie v aplikácii RYDE v menu „Manuál k plánovanej jazde“. 

11. Ak si klient vopred objedná plánovanú jazdu môže ju do určenej lehoty (viď. aktuálny cenník RYDE) pred ním stanoveným časom jazdy zrušiť bezplatne, ak ju zruší v kratšej lehote pred stanoveným časom jazdy (viď. aktuálny cenník RYDE), bude sa klientovi fakturovať storno poplatok za zrušenie plánovanej jazdy   (viď. aktuálny cenník RYDE). Z objektívnych a v odôvodnených prípadoch sa dopravca môže rozhodnúť zrušiť klientovu požiadavku. V tomto prípade RYDE upozorňuje, že spoločnosť RYDE nie je zodpovedná za takéto konanie.

Čl. 5

 Licencia na použitie aplikácie RYDE

1. Pokiaľ klient bude dodržiavať Prepravný poriadok prevádzkovateľa dispečingu, tieto Všeobecné obchodné podmienky pre klientov, súhlasí s tým, že klientovi poskytneme bezplatné, odvolateľné, nevýhradné právo na prístup a používanie aplikácie RYDE v súlade s Prepravným poriadkom prevádzkovateľa dispečingu, týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami pre klientov a Oznámením o ochrane osobných údajov. Toto právo na používanie aplikácie RYDE nesmie klient preniesť ani sublicencovať. V prípade zrušenia klientovho práva na používanie aplikácie RYDE sa zruší aj príslušná nevýhradná licencia.

2. Ak Klient  nebude dbať o dobré meno Prevádzkovateľa a digitálnej aplikácie RYDE, a to najmä tým, že bude bez dôvodu hanlivo označovať a/alebo urážať Prevádzkovateľa, dopravcov a/alebo  klientov aplikácie RYDE, môže byť klientove konto v aplikácii RYDE zablokované bez predchádzajúceho upozornenia.

3. Pri registrácii v aplikácii RYDE klient - vytvorení klientskeho konta,  je klient povinný uviesť pravdivé a úplné údaje, inak zodpovedá za škodu, ktorú tým spoločnosti RYDE spôsobí. Ak spoločnosť RYDE zistí, že klient uviedol nepravdivé, neúplné alebo hanlivé  údaje pri registrácií klienta, je spoločnosť RYDE oprávnená klientov účet zablokovať.

 

Čl. 6

 Zodpovednosť

1. Keďže aplikácia RYDE sprostredkúva služby prepravy prostredníctvom dopravcov (prevádzkovateľov taxislužby) a vozidlami taxislužby, ktoré sú zapísané v koncesii dopravcu prostredníctvom používania platformy - aplikácie RYDE medzi klientmi a dopravcami, nemôže RYDE bezvýhradne zaručiť ani niesť zodpovednosť za kvalitu poskytovaných prepravných služieb. Keďže dostupnosť jázd závisí od správania sa dopravcov resp. vodičov, spoločnosť RYDE nezaručuje, že klient bude mať vždy k dispozícii ponuky na poskytovanie prepravných služieb.

2. Právo objednávateľa na vrátenie peňazí sa nevzťahuje na objednávky v rámci aplikácie RYDE. Žiadosť o vrátenie peňazí za prepravné služby neznamená odstúpenie od zmluvy, na základe ktorej bolo objednané poskytovanie prepravnej služby.

3. Aplikácia RYDE je poskytovaná tak, aká je t. j. v aktuálnej verzii. RYDE nezaručuje, že prístup k aplikácii RYDE bude neprerušovaný alebo bez chýb. V prípade akýchkoľvek chýb v softvéri sa bude RYDE snažiť ich čo najskôr odstrániť/opraviť, ale zdôrazňujeme, že fungovanie aplikácie môže byť obmedzené z dôvodu príležitostných technických chýb a RYDE nie je schopný zaručiť, že aplikácia bude vždy plne k dispozícii (napr. mimoriadna krízová situácia môže mať za následok prerušenie služby).

4. Spoločnosť RYDE, jej zástupcovia a zamestnanci nie sú zodpovední za žiadne straty alebo škody, ktoré klientovi môžu vzniknúť v dôsledku použitia aplikácie RYDE alebo v súvislosti s tým, že klient sa spoliehal na jazdu, ktorú si prostredníctvom aplikácie RYDE objednal, akejkoľvek priamej alebo nepriamej škody na majetku alebo peňažnej straty, straty zisku, straty podnikania, zmlúv, kontaktov, reputácie a akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť z prerušenia podnikania, straty alebo nepresnosti údajov a akýkoľvek iný druh straty alebo poškodenia.

5. Finančná zodpovednosť spoločnosti RYDE v súvislosti s porušením zmluvy je obmedzená na 300 EUR. Právo na náhradu škody bude mať klient len vtedy, ak RYDE úmyselne porušil zmluvu. RYDE nenesie zodpovednosť za konanie alebo nečinnosť dopravcu resp. vodiča a nezodpovedá za škody, ktoré dopravca resp. vodič spôsobí cestujúcim.

6. Klient súhlasí s plným odškodnením a ochranou RYDE, jej zástupcov a zamestnancov, pred akýmikoľvek nárokmi alebo stratami (vrátane záväzkov, škôd, nákladov a výdavkov akejkoľvek povahy), ktoré by utrpeli v dôsledku klientovho používania aplikácie RYDE (vrátane jázd, ktoré si klient prostredníctvom aplikácie RYDE objednal).

7. RYDE môže okamžite ukončiť klientovo používanie aplikácie RYDE, ak poruší Prepravný poriadok prevádzkovateľa dispečingu, tieto Všeobecné zmluvné podmienky pre klientov alebo v prípade, ak považuje za potrebné chrániť integritu spoločnosti RYDE alebo bezpečnosť dopravcov a klientov RYDE.

8. Klient nemôže dať inej osobe svoje registračné prihlasovacie údaje do aplikácie RYDE, zodpovedá v plnej miere za to, že jeho klientske konto nebude používané inou osobou. V prípade, ak by tak urobil, môžu byť klientovi spätne vyfakturované zmluvné poplatky, pokuty, ktoré by týmto jeho konaním vznikli spoločnosti RYDE, prípadne inej osobe.

9.  Klientovo používateľské konto bude spoločnosťou RYDE deaktivované, ak:

a) klient požiada spoločnosť RYDE v písomnej forme o jeho deaktiváciu (RYDE má právo vyžadovať overenie klientovej totožnosti) alebo

b) klient si neobjedná jazdu prostredníctvom RYDE počas troch rokov.

 

 

 Čl. 7

Postupy pri používaní RYDE

1. Keďže RYDE nie je poskytovateľom prepravných služieb, akékoľvek problémy týkajúce sa kvality prepravných služieb budú riešené v súlade s pravidlami a predpismi poskytovateľa prepravnej služby alebo príslušného orgánu verejnej správy.

2. Spoločnosť RYDE žiada klientov, aby vypĺňali podklady spätnej väzby (tzv. hodnotenia) v aplikácii RYDE. Spoločnosť RYDE chce umožniť klientom podávať návrhy na zlepšenie kvality nimi poskytovaných služieb.

3. Spoločnosť RYDE očakáva od klienta, že bude používať RYDE aplikáciu v dobrej viere a bude rešpektovať dopravcov, ktorí ponúkajú svoje služby prostredníctvom aplikácie RYDE. Spoločnosť RYDE si vyhradzuje právo zablokovať/zrušiť klientovo konto, ak poruší podmienky uvedené v Prepravnom poriadku prevádzkovateľ dispečingu, týchto Všeobecných obchodných podmienkach pre klientov alebo ak sú klientove činnosti škodlivé, t. j. neuhradenie platby za poskytnutie prepravnej služby, podvod, zneužívanie kupónov RYDE, agresívne správanie, neúcta voči dopravcovi atď. V týchto prípadoch môže byť klientovo konto aplikácie RYDE  zablokované/zrušené bez predchádzajúceho upozornenia.

4. RYDE má snahu a vynaloží maximálne úsilie, aby zabezpečil, že aplikáciu RYDE budú používať iba dopravcovia, ktorí sú bezúhonní, spoľahliví a zodpovední voči klientom. V žiadnom prípade však nemôžeme zaručiť, že každý poskytovateľ prepravných služieb RYDE, bude vždy spĺňať uvedené kritériá. Ak klient zistí, že dopravca zabezpečujúci prepravné služby RYDE je nevyhovujúci ako poskytovateľ prepravnej služby, môže informovať spoločnosť RYDE prostredníctvom zákazníckej podpory podpora@ryde.sk.

Čl. 8

 Zmeny všeobecných obchodných podmienok

  1. Ak dôjde k podstatným zmenám a doplneniam Prepravného poriadku prevádzkovateľa dispečingu, Všeobecných obchodných podmienok pre klientov, bude klient na to upozornený e-mailom alebo notifikáciou aplikácie RYDE. Ak bude klient pokračovať v používaní aplikácie RYDE, bude sa to považovať za prijatie zmien a doplnení.

 

Čl. 9

 Záverečné ustanovenia

1. Prepravný poriadok prevádzkovateľa dispečingu, Všeobecné zmluvné podmienky pre klientov sa budú v rozsahu, v ktorom to nie je právnymi predpismi vylúčené, riadiť, vykladať a presadzovať v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ak by príslušný spor vyplývajúci z Prepravného poriadku prevádzkovateľa dispečingu a zo Všeobecných zmluvných podmienok pre klientov nemohol byť vyriešený rokovaniami, spor bude vyriešený prostredníctvom príslušného súdu.

2. Ak sa stanú niektoré z ustanovení Prepravného poriadku prevádzkovateľa dispečingu, Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov a vodičov RYDE, Všeobecných obchodných podmienok pre klientov RYDE, Zásady ochrany osobných údajov pre dopravcov RYDE, Zásady ochrany osobných údajov pre klientov RYDE v rozsahu, v ktorom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, neplatnými, nevymáhateľnými alebo ak budú neúplné alebo v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Prepravného poriadku prevádzkovateľa dispečingu, Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov RYDE, Všeobecných obchodných podmienok pre klientov RYDE, Zásady ochrany osobných údajov pre dopravcov RYDE, Zásady ochrany osobných údajov pre klientov RYDE. Neplatné, nevymáhateľné, neúplné ustanovenie, alebo ustanovenie, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, musí byť nahradené ustanovením, ktoré bude svojim zmyslom čo možno najbližšie k zámeru tohto Prepravného poriadku prevádzkovateľa dispečingu, Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov RYDE. Všeobecných obchodných podmienok pre klientov RYDE, Zásady ochrany osobných údajov pre dopravcov RYDE, Zásady ochrany osobných údajov pre klientov RYDE, a zároveň v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak neexistuje takéto ustanovenie, potom je potrebné príslušné neplatné, nevymáhateľné, neúplné ustanovenie, alebo ustanovenie, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky opraviť iba v miere potrebnej na to, aby bolo vymáhateľné, platné, v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a neobsahovalo medzery, a tento Prepravný poriadok prevádzkovateľa dispečingu, Všeobecné zmluvné podmienky pre dopravcov RYDE, Všeobecné obchodné podmienky pre klientov RYDE, Zásady ochrany osobných údajov pre dopravcov RYDE, Zásady ochrany osobných údajov pre klientov RYDE zostanú v plnom rozsahu platné a účinné.

Dátum nadobudnutia platnosti a účinnosti týchto Všeobecných obchodných podmienok pre klientov RYDE  je ku dňu  04.07.2023.