Obchodné podmienky - vodič

Všeobecné Zmluvné podmienky pre dopravcov

Tieto Všeobecné zmluvné podmienky pre dopravcov stanovujú obchodné podmienky, ktoré sa vzťahujú na používanie služieb spoločnosti RYDE (RYDE vodič) a zároveň ich používanie regulujú. Za účelom sprostredkovávania služieb dopravy prostredníctvom prevádzkovateľov taxislužby t. j. dopravcov a vozidlami taxislužby, ktoré sú súčasťou balíka služieb RYDE a sú zapísané v koncesii dopravcu prostredníctvom používania platformy spoločnosti RYDE (RYDE Platforma) je nutné vyjadriť svoj súhlas s obchodnými podmienkami spoločnosti dopravca RYDE.

 

Čl. 1

Definície

1. Spoločnosť RYDE je vlastníkom digitálnej aplikácie RYDE, spoločnosť RYDE a. s., akciová spoločnosť, IČ DPH: SK2121429299, IČO: 53 608 305, sídlo: Plynárenská 3F/17563, 821 09 Bratislava, SR. Partnermi RYDE sú splnomocnení zástupcovia, pridružené spoločnosti (zmluvný partneri), ktorý majú zmluvný vzťah so spoločnosťou RYDE (napríklad subjekt poverený výkonom platieb).

Tieto Všeobecné obchodné podmienky stanovujú podmienky a pravidlá používania digitálnej aplikácie - technológie spoločnosti RYDE, ktorá sprostredkováva prepravu osôb t. j. medzi dopravcom a klientom, aby preprava v mestách bola čo najekologickejšia, najefektívnejšia a s jednotným štandardom kvality poskytovaných služieb.

Aby dopravca mohol používať digitálnu aplikáciu RYDE, musí súhlasiť s Prepravným poriadkom prevádzkovateľa dispečingu a s ďalšími Všeobecnými obchodnými podmienkami pre prevádzkovateľov taxislužby (ďalej len „dopravcovia“), ktoré sú uvedené nižšie.

Služby spoločnosť RYDE (RYDE Platforma) – služby, ktoré spoločnosť RYDE poskytuje vrátane sprostredkovania služieb prepravy, poskytovania a údržby aplikácií RYDE, platformy spoločnosti RYDE (RYDE Platforma), platobného styku prostredníctvom RYDE aplikácia faktúra, zákazníckej podpory, komunikácie medzi dopravcom a klientom, ale i inými podobnými službami.

2. Aplikácia RYDE (RYDE vodič) – aplikácia pre smartfóny dopravcov a klientov na požiadanie a využitie dopravných služieb.

3. Platforma spoločnosti RYDE (RYDE Platforma) – digitálna technológia, ktorá spája klientov s dopravcami, ktorá im týmto spôsobom pomáha sprostredkovávať prepravu osôb v rámci miest.

4. Klient – osoba žiadajúca o dopravné služby pomocou využitia platformy spoločnosti RYDE (RYDE Platforma) (RYDE klient).

5. Dopravca – prevádzkovateľ taxislužby, ktorý je na základe koncesie oprávnený poskytovať dopravné služby, a ktorý na uzatváranie zmlúv o preprave osôb využíva sprostredkovateľskú činnosť služieb RYDE, využívaním platformy spoločnosti RYDE (RYDE Platforma).

6. Každému dopravcovi bude pridelený osobný (RYDE vodič účet) pre využívanie aplikácie RYDE a platformy spoločnosti RYDE (RYDE Platforma).

7. Zmluva – Zmluva medzi dopravcom a spoločnosťou RYDE týkajúca sa zmluvných vzťahov RYDE a balíka služieb spoločnosti RYDE, ktorá pozostáva z:

7.1. Prepravného poriadku prevádzkovateľa dispečingu,

7.2.Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov,

7.3. nájmu motorového vozidla a ďalších služieb RYDE vyšpecifikovaných všeobecne obchodnými podmienkami Zmluvy o nájme vozidla (ďalej len „Zmluva“),

7.4. Zmluvných vzťahov zobrazených v aplikácii RYDE (RYDE vodič účet), napr. tie, ktoré sa týkajú cenových informácií alebo popisov balíka služieb RYDE,

7.5. a usmernení pre dopravcov, ktoré sa môžu z času na čas zmeniť a doplniť, a

ďalšie všeobecné obchodné podmienky alebo dokumenty uvedené v tomto dokumente alebo uzatvorené v budúcnosti medzi dopravcom a spoločnosťou RYDE.

8. Tarifa (cestovné) – poplatok, ktorý je cestujúci povinný zaplatiť dopravcovi za poskytnutie dopravných služieb.

9. Poplatok spoločnosti RYDE (RYDE balík služieb) – poplatok denného nájmu balíka služieb, ktorý je dopravca povinný zaplatiť za využívanie platformy RYDE Platforma, nájmu motorového vozidla a ďalších služieb vyšpecifikovaných všeobecne obchodnými podmienkami Zmluvy o nájme vozidla (ďalej len „Zmluva“).

10. Platobný styk prostredníctvom aplikácie RYDE (RYDE aplikácia faktúra) – platobné karty, fakturácia ceny jazdného klientom v mene dopravcu i ostatné spôsoby platby, ktoré klient využíva prostredníctvom aplikácie RYDE na úhradu za poskytnuté dopravné služby a aj vrátane fakturačnej dokumentácie.

11. Účet dopravcu spoločnosti RYDE (RYDE vodič účet) – prístup na webové sídlo, ktorý obsahuje informácie a dokumenty týkajúce sa využívania služieb spoločnosti RYDE (RYDE balík služieb) počas poskytovania dopravných služieb vrátane histórie realizovaných objednávok klientov. Spoločnosť RYDE vytvorí prostredníctvom webovej stránky registráciu dopravcu v aplikácií RYDE vodič účet. Dopravca má možnosť prihlásenia sa do účtu spoločnosti RYDE (RYDE vodič účet). Prihlasovacie meno a heslo mu vytvorí spoločnosť RYDE v rámci aplikácie, kde si dopravca registrácií vytvorí/zmení prihlasovacie heslo.

12. Dopravné služby - dopravná služba, ktorú poskytuje dopravca klientovi na základe akceptovania požiadavky klienta prostredníctvom aplikácie RYDE.

13. Subjekt poverený výkonom platieb – prostredníctvom platobnej platformy Stripe Payments Europe, Ltd., so sídlom 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Írsko a United Technologies Group, s. r. o. (RYDE aplikácia faktúra), t. j. subjekty zodpovedné za služby technickej podpory pri poskytovaní platobných služieb na uľahčenie platieb a fakturácie v mene spoločnosti RYDE. Subjekt poverený výkonom platieb môže tiež prediskutovať akékoľvek sťažnosti a urovnať akékoľvek spory týkajúce sa platieb uskutočnených spoločnosťou RYDE. United Technologies Group, s. r. o. je taktiež zodpovedný za služby zabezpečenia technickej podpory platformy RYDE voči spoločnosti RYDE a jej aktuálnej verzie.

 

Čl. 2

Uzavretie zmluvy

2.1 Pred použitím služby spoločnosti RYDE (RYDE balík služieb) bude dopravca registrovaný prostredníctvom poskytnutia požadovaných informácií v aplikácii. Spoločnosť RYDE vykoná registráciu vodiča a nahrá potrebné doklady a dokumentácie v súlade s požiadavkami spoločnosti RYDE. Po úspešnom dokončení procesu registrácie bude dopravcovi vytvorený osobný vodič účet, ktorý je prístupný prostredníctvom zadania jeho prihlasovateľského mena a hesla. Po úspešnom dokončení procesu registrácie vyhlasuje dopravca a zaručuje, že:

a) v zmysle platných právnych predpisov má dopravca právo uzavrieť so spoločnosťou RYDE zmluvu o využívaní platformy RYDE (RYDE Platforma) a balíka služieb RYDE na poskytovanie dopravnej služby,

b) pozorne si dopravca preštudoval, plne porozumel a súhlasí s tým, že bude viazaní Prepravným poriadkom prevádzkovateľa dispečingu a týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami pre dopravcov, vrátane všetkých zmluvných povinností, ktoré vzniknú v súlade s ustanoveniami a ako je tu uvedené a Zmluvy,

c) všetky informácie, ktoré dopravca predložil spoločnosti RYDE, sú pravdivé, správne a úplné a dopravca bude starostlivo udržiavať účet vodiča spoločnosti RYDE (RYDE vodič účet) a po celý čas aktualizovať profilové požadované informácie,

d) nebude oprávňovať iné osoby na používanie jeho účtu - RYDE vodič účet, takisto ani prevádzať ani postupovať oprávnenie žiadnej inej osobe,

e) dopravca nebude používať služby spoločnosti RYDE (RYDE balík služieb) na neoprávnené alebo nezákonné účely a nenaruší riadny chod služieb spoločnosti RYDE,

f) po celý čas dopravca dodržiava všetky zákony a predpisy platné v štáte, v ktorom poskytuje dopravné služby, vrátane, ale nie výlučne, zákonov upravujúcich dopravné služby v osobnej doprave,

g) dopravca nezneužije akúkoľvek chybu, či už vedomú alebo nevedomú, ktorou bude dopravcovi neoprávnene sprístupnený účet vodiča spoločnosti RYDE (RYDE vodič účet).

2.2 Počas registrácie dopravca je povinný v prípade vyplňovania platobných údajov poskytnúť nevyhnutné bankové informácie. Musí uviesť bankový účet svojej bankovej spoločnosti.

2.3. Pred registráciou dopravca doručí spoločnosti RYDE potrebné doklady, rozhodnutia, podklady a informácie, ktoré musí splniť, aby mohol používať službu spoločnosti RYDE (RYDE balík služieb). Tieto podmienky môžu zahŕňať poskytnutie kópie platného vodičský preukaz (obe strany), kópie občianskeho preukazu (obe strany), poskytnutie kópie preukazu vodiča vozidla taxislužby, kópie preukazu o psychologickom vyšetrení (obe strany) kópiu koncesie prevádzkovateľa taxislužby, doklad o IČO, k nahliadnutiu dokumenty a to výpisu z registra trestov (nie starší ako 30 dní), výpisu z karty vodiča (nie starší ako 30 dní), vlastnenie mobilného zariadenia podporujúceho GPS - Android, vlastná fotografia dopravcu a ďalšie prípadné podmienky. Nedodržanie uvedených požiadaviek a podmienok môže mať za následok pre dopravcu ukončenie Zmluvy a zánik práva používať služby balíku spoločnosti RYDE (RYDE balík služieb).

2.4. Dopravné služby môže poskytnúť len konkrétna fyzická osoba príp. právnická osoba (s planou taxikárskou koncesiou) uvedená po procese registrácie ako dopravca. Takáto fyzická osoba dopravca môže používať účet vodiča RYDE len vtedy, ak si prečíta Prepravný poriadok prevádzkovateľa dispečingu, tieto Všeobecné zmluvné podmienky pre dopravcov a súhlasí s tým, že bude viazaná aj akoukoľvek ďalšou dokumentáciou, ktorá je súčasťou Zmluvy. Fyzická osoba uvedená v platobných údajoch, ktorá konkrétne poskytuje dopravné služby podľa RYDE vodič účtu, zodpovedá spoločne a nerozdielne za akékoľvek porušenie Všeobecnej zmluvných podmienok pre dopravcov a Zmluvy uzavretej s dopravcom.

 

Čl. 3

Právo na používanie aplikácie RYDE Vodič a účtu Vodiča Spoločnosti RYDE (RYDE vodič účet)

3.1. Licencia na používanie aplikácie RYDE vodič a účtu vodiča spoločnosti RYDE (RYDE vodič účet). Týmto dopravcovi udeľuje spoločnosť RYDE licenciu na používanie aplikácie RYDE (vodič) a účtu vodiča spoločnosti RYDE (RYDE vodič účet). Táto licencia dopravcovi neudeľuje právo ďalej poskytovať licencie alebo previesť akékoľvek práva tretím stranám.

3.2. Počas používania aplikácie RYDE (vodič) a účtu vodiča spoločnosti RYDE (RYDE vodič účet) nemôže dopravca:

a) rozkladať, spätne analyzovať alebo inak sa pokúšať získať zdrojový kód aplikácie RYDE (vodič) alebo účtu vodiča spoločnosti RYDE (RYDE vodič účet) alebo iného softvéru spoločnosti RYDE,

b) upravovať aplikáciu RYDE (vodič) alebo účet vodiča spoločnosti RYDE (RYDE vodič účet) akýmkoľvek spôsobom alebo formou, alebo použiť modifikované verzie aplikácie RYDE (vodič) alebo účtu vodiča spoločnosti RYDE (RYDE vodič účet),

c) prenášať súbory obsahujúce vírusy, poškodené súbory alebo iné programy, ktoré môžu poškodiť alebo nepriaznivo ovplyvniť prevádzku v platforme spoločnosti RYDE (RYDE Platforma),

d) pokúsiť sa získať neoprávnený prístup do aplikácie RYDE (vodič), účtu vodiča spoločnosti RYDE (RYDE vodič účet) alebo iných služieb spoločnosti RYDE (RYDE balík služieb).

3.3. Táto licencia udelená v tomto dokumente spoločnosťou RYDE dopravcovi sa automaticky a súbežne s ukončením Zmluvy ruší. Po ukončení trvania Zmluvy musí dopravca okamžite prestať používať aplikáciu RYDE (vodič) a účet vodiča spoločnosti RYDE (RYDE vodič účet). Taktiež spoločnosť RYDE je oprávnená zablokovať a vymazať dopravcovi účet vodiča bez predchádzajúceho upozornenia.

3.4. Použitie loga, polepov a označení spoločnosti RYDE. Ďalej si dopravca môže dať značky, označenia, samolepky alebo iné označenia, ktoré sa vzťahujú na značku spoločnosti RYDE, alebo označiť iným spôsobom, že používa platformu spoločnosti RYDE (RYDE Platforma). RYDE poskytuje dopravcovi nevýhradnú licenciu, ktorú nie je možné ďalej kopírovať ani prenášať, na používanie takýchto označení a len za účelom uvedenia, že poskytujete dopravné služby prostredníctvom platformy spoločnosti RYDE (RYDE Platforma). Po ukončení trvania Zmluvy musí dopravca okamžite odovzdať všetky označenia, ktoré sa vzťahujú na obchodnú značku spoločnosti RYDE, ktoré si dopravca od spoločnosti RYDE prevzal na základe preberacieho protokolu príp. prenajal zmluvne prostredníctvom balíka služieb RYDE.

3.5. Všetky autorské práva a ochranné známky vrátane zdrojového kódu, databáz, log a vizuálnych návrhov sú vlastníctvom spoločnosti RYDE a sú chránené zákonmi na ochranu autorských práv, ochranných známok a právnych predpisov v oblasti obchodného tajomstva a ustanoveniami medzinárodných zmlúv. Používaním platformy spoločnosti RYDE (RYDE Platforma) alebo iných služieb spoločnosti RYDE (RYDE balík služieb) nenadobúda dopravca žiadne vlastnícke práva k akémukoľvek duševnému vlastníctvu.

 

Čl.4

Poskytovanie dopravných služieb na prepravu osôb

4.1. Povinnosti dopravcu. Týmto sa zaručuje dopravca poskytovať dopravné služby v súlade s Prepravným poriadkom prevádzkovateľa dispečingu, Všeobecnými zmluvnými podmienkami pre dopravcov, Zmluvou, ako aj zákonmi a predpismi platnými v štáte, v ktorom poskytuje dopravné služby. Dopravca je plne zodpovedný za porušenie akýchkoľvek zákonov a predpisov, ktoré môžu vzniknúť pri poskytovaní dopravných služieb.

4.2. Na poskytovanie dopravných služieb musí mať dopravca všetky potrebné zákonom stanovené doklady, (vrátane taxikárskej koncesie, platného vodičského preukazu, preukazu vodiča vozidla taxislužby), potvrdení, registrácie - zápisu motorového vozidla v taxikárskej koncesií a ďalšie dokumenty, ktoré budú potrebné k vybaveniu a zmluvnému vzťahu k balíku služieb RYDE (nájmu motorového vozidla, ďalších služieb balíka RYDE (nájmu) a sú potrebné a povinné podľa právnej úpravy Slovenskej republiky). Je dopravcovou povinnosťou zachovať platnosť všetkých vyššie uvedených dokumentov. Spoločnosť RYDE si vyhradzuje právo požadovať, aby dopravca na požiadanie predložil potrebné dokumenty potrebné k prevádzke dopravcu na preskúmanie a to všetky potrebné licencie, povolenia, potvrdenia, oprávnenia, registrácie. V prípade ak spoločnosti RYDE vznikne akákoľvek škoda (t. j. najmä budú spoločnosti RYDE uložené akékoľvek sankcie, nemajetková ujma, ušlý zisk, atď.) v súvislosti s porušením dopravcových zákonných ako i zmluvných povinností, zaväzuje sa spoločnosti RYDE uhradiť všetku takto vzniknutú škodu.

4.3. Dopravné služby prepravy osôb musí dopravca poskytovať profesionálnym spôsobom, zodpovedne a spoľahlivo v súlade s etickými normami, ktoré sa vzťahujú na poskytovanie takýchto služieb, a klientovi poskytnúť podľa jeho požiadavky čo najkvalitnejšie služby. Okrem iného dopravca:

a) musí klienta prepraviť po ním objednanej trase zobrazenej v aplikácií RYDE, pokiaľ cestujúci výslovne nepožiada inak, alebo na základe aktuálnej dopravnej situácie vysloví dopravcovi súhlas so zmenou,

b) v motorovom vozidle určenom na prepravu osôb RYDE, nesmie dopravca (klient, prípadne klientovi spolujazdci) fajčiť,

b) nesmie vykonávať žiadne nepovolené zastavenia,

c) vo vozidle nesmie mať žiadnych iných cestujúcich okrem klienta a jeho spolucestujúcich, ktorí ho sprevádzajú,

d) musí dodržiavať všetky platné dopravné predpisy t. j. nesmie vykonávať žiadne činnosti, ktoré by mohli narušiť vedenie vozidla alebo vnímanie dopravných podmienok, vrátane držania telefónu v ruke, keď je vozidlo v pohybe.

4.4. Dopravca má výhradné právo určiť, kedy dopravné služby poskytuje. Dopravca je oprávnený akceptovať, odmietnuť alebo ignorovať požiadavky na dopravné služby zo strany klientov podľa vlastného uváženia.

4.5. Náklady, ktoré vzniknú pri poskytovaní dopravných služieb. Dopravca je povinný poskytovať a udržiavať všetky zariadenia a prostriedky, ktoré sú potrebné na vykonávanie dopravných služieb na vlastné náklady vrátane osobného vozidla a príslušenstva k nemu, (ktoré tvoria predmet balíka služby RYDE) a smartfónu, atď. Taktiež dopravca zodpovedá za úhradu všetkých nákladov, ktoré dopravcovi vzniknú v priebehu vykonávania dopravných služieb vrátane, ale nie výlučne, paliva, nákladov na mobilný dátový program, poplatkov za služby, príslušných daní z príjmov právnických a fyzických osôb atď. Používanie aplikácie RYDE vodič môže spôsobiť veľkú spotrebu objemu dát v dopravcovom mobilnom dátovom programe. Preto dopravcovi odporúčame objednať si dátový program s neobmedzenou alebo veľmi vysokou kapacitou využívania dát.

4.6. Cestovné (tarifu) je dopravca oprávnení účtovať v každom prípade vykonania prepravy osôb, v ktorom dopravca prijal klienta a dokončil objednávku na prepravu prostredníctvom platformy spoločnosti RYDE (RYDE Platforma) a poskytol osobnú dopravnú službu tak, ako bola požadovaná.

4.7. Vopred dohodnutá suma cestovného. Suma cestovného je klientovi oznámená vopred prostredníctvom aplikácie RYDE klient a klientom následne akceptovaná prostredníctvom aplikácie RYDE klient, a to všetko predtým, ako je jazda začatá. Cena môže byť navýšená o stojné (čakacia doba), o storno poplatok za zrušenie objednávky, pri zmene trasy cieľa jazdy s navýšením vzdialenosti cieľa jazdy o ktorú klient požiadal, poplatku plánovaná jazda a stojné (čakacia doba) pri medzizastávkach pod. viď cenník poplatkov služby RYDE.

4.8. Klient je oprávnený zaplatiť sumu cestovného za dopravné služby prostredníctvom aplikácie RYDE tak, ako je uvedené v čl. 6 týchto Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov. V prípade, že klient nezaplatí alebo odmietne zaplatiť, spoločnosť RYDE pošle klientovi výzvu na úhradu pohľadávky v mene dopravcu. Oprávnenie takého typu je odvodené z poverenia subjektu povereného výkonom platieb, ktorý bol udelený spoločnosti RYDE, a neznamená, že spoločnosť RYDE nemá povinnosť kompenzovať cestovné, ktoré klient nezaplatil. Ak klient vo vozidle nesúhlasí so zaplatením sumy cestovného za poskytnutie dopravnej služby, cestovné uhradí klient, ktorý si objednal poskytnutie dopravnej služby. Ak klient v odôvodnenom prípade odmietne zaplatiť sumu cestovného (tarifu) na účet, v ktorom disponujú dopravcove údaje uvedené v aplikácii RYDE faktúra a sú nesprávne, spoločnosť RYDE dopravcovi neposkytne finančnú náhradu za tieto náklady.

4.9. Potvrdenie o vykonaní jazdy, spoločnosť RYDE vytvorí a postúpi potvrdenie o vykonaní jazdy mailom klientovi po každom úspešnom poskytnutí dopravných služieb, ktorý obsahuje nasledujúce informácie: obchodné meno dopravcu, miesto podnikania, meno a priezvisko vodiča, fotografia vodiča, evidenčné číslo vozidla (EČV), miesto nástupu a výstupu, trvanie a dĺžka, tarifu a sumu cestovného zaplateného za poskytnutie dopravných služieb. Potvrdenie z vykonania prepravy osôb je k dispozícii vodičovi prostredníctvom RYDE aplikácie (RYDE vodič účet).

4.10. Poplatok za čakanie. Dopravca má nárok na poplatok za čakanie tzv. stojné v sume stanovenej v aplikácii RYDE v prípade, že klient sa do určitej lehoty a to do 3 minút stanovenej v aplikácii RYDE od príchodu dopravcu na dohodnuté miesto vyzdvihnutia klienta. Po troch minútach aplikácia spúšťa čakaciu dobu ak sa klient nedostaví na dohodnuté miesto vyzdvihnutia podľa objednávky.

4.11. Poplatok za čakanie pri objednaní jazdy na viac cieľov s medzizastávkami. Dopravca má nárok na poplatok za čakanie tzv. stojné v sume stanovenej v aplikácií RYDE v prípade, že klient sa do určitej doby a to do 1 minúty stanovenej v aplikácií RYDE na medzizastávkach vystúpenia príp. nastúpenia. Po jednej minúte aplikácia spúšťa čakaciu dobu ak sa klient alebo klienti zdržia pri vystupovaní alebo nastupovaní na objednanej medzizastávke. (viď. cenník poplatkov RYDE).

4.12. Poplatok storno za zrušenie plánovanej jazdy vo výške podľa sadzieb uvedených v aplikácii RYDE (viď. cenník poplatkov RYDE). Z objektívnych a v odôvodnených prípadoch sa dopravca môže rozhodnúť zrušiť klientovu požiadavku. V tomto prípade RYDE upozorňuje, že RYDE nie je zodpovedný za takéto situácie.

4.13. Ak v priebehu poskytovania dopravných služieb klient alebo jeho spolucestujúci nedbanlivo poškodia vozidlo alebo jeho výbavu (okrem iného poškodením alebo znečistením vozidla alebo zapríčinením zápachu vozidla), má dopravca právo požiadať klienta, aby zaplatil cenníkovú pokutu až do výšky 130 EUR a požadovať náhradu za prípadné škody presahujúce výšku pokuty. Ak klient nesúhlasí so zaplatením pokuty a s náhradou škody, musí spoločnosť RYDE o tejto skutočnosti informovať a spoločnosť sa v mene dopravcu pokúsi od klienta vybrať pokutu a príslušné náklady. Spoločnosť RYDE nenesieme žiadnu zodpovednosť za priame alebo nepriame škody spôsobené klientom v súvislosti s čistením alebo údržbou vozidla. Dopravca s balíkom služieb RYDE musí tieto situácie riešiť vo vlastnej kompetencii.

4.14. Dopravca svoje daňové povinnosti je povinní plne dodržiavať, tieto vyplývajú z platných právnych predpisov v súvislosti s poskytovaním dopravných služieb, vrátane

a) platenia dane z príjmu, dane týkajúcej sa príspevkov do systému sociálneho zabezpečenia alebo akejkoľvek inej uplatniteľnej dane,

b) v prípade, že spoločnosti RYDE daňový úrad predloží platnú žiadosť o poskytnutie informácií o činnosti dopravcu, môže spoločnosť daňovému úradu poskytnúť informácie o činnostiach, ktoré dopravca vykonával v rozsahu ustanovenom platnými právnymi predpismi. Okrem toho je dopravcovou povinnosťou dodržiavať všetky platné daňové predpisy, ktoré sa môžu vzťahovať na poskytovanie týchto dopravných služieb. Týmto dopravca súhlasí, že ak spoločnosti RYDE vznikne finančná ujma poskytne túto náhradu dopravca spoločnosti napr. za všetky štátne poplatky, reklamácie, platby a pokuty. A tieto vzniknú spoločnosti RYDE v súvislosti povinnosťami vyplývajúcimi z platných právnych predpisov, ktoré si dopravca nesplnil.

4.15. Oprávnenie spoločnosti RYDE vystavovať faktúry za dopravcu. Spoločnosť RYDE má právo v mene dopravcu vystaviť klientovi faktúry, spoločnosťou RYDE sprostredkovaná preprava osôb, ktorú spoločnosť RYDE dopravcovi sprostredkuje. Faktúra dopravcovi bude sprístupnená v aplikácií faktúra RYDE (RYDE aplikácia faktúra).

 

Čl. 5

Poplatky spoločnosti RYDE

5.1. Na to, aby mohol dopravca využívať služby spoločnosti RYDE (RYDE balík služieb), je povinní zaplatiť denný poplatok t. j. poplatok spoločnosti RYDE. Poplatok spoločnosti RYDE (RYDE balík služieb) sa uhrádza denným poplatkom (uvedené v prílohe č. 1 Zmluvy) s vopred týždennou splátkou balíka služieb. Výška poplatku spoločnosti RYDE (uvedené v prílohe č. 1 Zmluvy) Dopravca berie na vedomie, že výška poplatku spoločnosti RYDE (RYDE balík služieb) sa môže zmeniť. Ohľadom každej takejto zmeny dopravca bude vopred oboznámený zaslaním oznámenia a na základe písomnej Zmluvy.

5.2. Poplatok za služby spoločnosti RYDE (RYDE balík služieb) a všetky ďalšie poplatky, ktoré sú splatné za predchádzajúci kalendárny týždeň, musí dopravca zaplatiť najneskôr do 3. dňa nasledujúceho týždňa. V prípade omeškania s platbou poplatku za služby spoločnosti RYDE (RYDE balík služieb) je povinní dopravca zaplatiť penále z omeškania vo výške 0,05% (slovom nula celých, štyri stotiny percenta) z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania. Dopravca je povinný uhradiť všetky náklady, ktoré spoločnosti RYDE vznikli v súvislosti s aktivitami súvisiacimi s vymáhaním pohľadávok.
 

Čl. 6

Platobný styk prostredníctvom RYDE aplikácie faktúra

6.1. Klientom môžeme umožniť platiť za dopravnú službu prostredníctvom platobných kariet, nabitým kreditom z „ Peňaženky klienta“, fakturovaním dopravcu a ostatnými platobnými metódami priamo v aplikácii RYDE (t. j. prostredníctvom RYDE aplikácie). Týmto dopravca splnomocňuje spoločnosť RYDE, aby spoločnosť v mene dopravcu vystupovala ako dopravcov obchodný zástupca výhradne za účelom výberu sumy cestovného alebo iných poplatkov zaplatených klientom prostredníctvom platobného styku v aplikácií faktúra. Akýkoľvek platobný záväzok, ktorý klient uskutočnil prostredníctvom platobného styku v aplikácii faktúra, sa považuje za splnený v čase, keď bola platba vykonaná.

6.2. V prípade, že klient chce platiť prostredníctvom bankovej karty aplikácie, nesmie dopravca to odmietnuť ani ovplyvniť klienta tak, aby bol proti použitiu platobného styku prostredníctvom aplikácie faktúra. V prípade, že dopravca odmietne prijať platbu prostredníctvom bankovej karty aplikácie faktúra bez oprávnenej príčiny, je spoločnosť RYDE oprávnená účtovať dopravcovi zmluvnú pokutu v sume 20 EUR za každé odmietnutie alebo odobrať dopravcovi oprávnenie používať služby spoločnosti RYDE a (RYDE balík služieb) v prípade, že sa toto správanie bude opakovať.

6.3. Spoločnosť RYDE si vyhradzuje právo distribuovať RYDE kupóny klientom podľa svojho uváženia na základe individuálnej propagácie (marketingové a reklamné účely). Dopravca je povinný akceptovať využitie RYDE kupónu. Ak je podozrenie, že používanie RYDE kupónov je podvodné, nezákonné, používané klientom v rozpore s Prepravným poriadkom prevádzkovateľa dispečingu, Všeobecnými zmluvnými podmienkami pre dopravcov, týkajúcimi sa používania RYDE kupónov, potom môže byť kupón zrušený a spoločnosť RYDE neposkytne finančnú náhradu dopravcovi za túto prevyšujúcu čiastku.

6.4. Dopravca má právo kontrolovať prehľady platieb v aplikácii RYDE (aplikácia faktúra), v účte vodiča spoločnosti RYDE (vodič účet) a v aplikácií RYDE(vodič). Prehľady zobrazia sumy platieb v RYDE aplikácii faktúra, ktoré boli sprostredkované v predchádzajúcom týždni, ako aj zadržané sumy týkajúce sa poplatku nájmu spoločnosti RYDE zo Zmluvy (RYDE balík služieb). Dopravca musí upozorniť na všetky dôležité okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť povinnosti spoločnosti RYDE zhromažďovať a distribuovať sumy cestovného platené prostredníctvom platobného styku v RYDE aplikácii faktúra a RYDE vodič účet.

6.5. Spoločnosť RYDE nie je povinná dopravcovi preplatiť splatnú sumu cestovného, ktorú zaplatí klient, ak platba v RYDE aplikácii faktúra zlyhala z dôvodu, že kreditná karta alebo iná platba klienta bola zrušená alebo je neúspešná z iných dôvodov. V takom prípade dopravcovi pomôže spoločnosť RYDE pri žiadaní splatnej sumy cestovného o jej úhradu od klienta a prepošle ho dopravcovi akonáhle klient vykoná požadovanú platbu.

6.6. Pred poskytnutím dopravných služieb si musí dopravca overiť, že služba je skutočne poskytnutá správnemu klientovi alebo či klient výslovne potvrdil, že umožňuje ostatným klientom jazdiť pod účtom klienta. Ak dopravca urobí chybu pri identifikácii klienta, ktorý uskutočnil platobný styk prostredníctvom RYDE aplikácie faktúra, je tejto osobe, ktorej neboli poskytnuté alebo neschválila dopravné služby pre ostatných klientov, poskytnutá finančná náhradu za sumu cestovného. V takomto prípade nie je dopravca oprávnení od spoločnosti RYDE dostať cestovné. Dopravcovi je spoločnosť RYDE oprávnená účtovať zmluvnú pokutu do výšky 20 EUR za každú neoprávnene uskutočnenú platbu v aplikácii RYDE aplikácia faktúra.

6.7. Dopravca berie na vedomie, že spoločnosť RYDE započíta všetky sumy cestovného zaplatené prostredníctvom RYDE aplikácie faktúra voči sumám, ktoré dopravca je povinní spoločnosti RYDE uhradiť (t. j. poplatky spoločnosti vyplývajúce zo Zmluvy (RYDE balík služieb) a zmluvné pokuty)). Spoločnosť RYDE započíta akékoľvek dopravcove finančné záväzky voči finančným záväzkom, ktoré voči spoločnosti RYDE môžete mať.

6.8. Ak dopravcovi nemôže spoločnosť RYDE zaplatiť poplatky z dôvodu, že na dopravcovom účte tento neuviedol riadne údaje týkajúce sa jeho bankového účtu, alebo ak boli tieto údaje o bankovom účte nesprávne zaznamenané, tieto platby spoločnosť RYDE zadrží po dobu 90 dní. Ak spoločnosti RYDE do 90 dní od dátumu, kedy bolo právo na uplatnenie takýchto platieb preukázané, dopravca správne údaje o bankovom účte nepredloží, dopravcov nárok týkajúci sa úhrady nezaplateného cestovného zaniká.
 

Čl. 7

Zákaznícka podpora

Zákaznícku podporu poskytuje spoločnosť RYDE dopravcom pokiaľ ide o používanie služieb spoločnosti RYDE (RYDE balík služieb). Spoločnosť RYDE má právo pozastaviť poskytovanie služieb zákazníckej podpory v prípade, že dopravca je v omeškaní s niektorou z platieb dlhšie ako 3 (tri) kalendárne dni.

 

Čl. 8

Hodnotenia a aktivita dopravcov

8.1. Je prioritným cieľom zaručiť poskytovanie kvalitných služieb a poskytnúť klientom vopred záruku, preto týmto dopravca potvrdzuje, že klient vás môže ohodnotiť a zanechať spätnú väzbu týkajúcu sa kvality poskytovaných dopravných služieb, ktoré dopravca poskytol. Dopravcove priemerné hodnotenie bude prepojené s jeho účtom vodiča a bude klientom k dispozícii v aplikácií RYDE platforma. Ak spoločnosť RYDE zistí, že hodnotenie alebo komentáre neboli uvedené v dobrej viere, nemusia byť reflektované vo výpočtoch dopravcovho hodnotenia.

8.2. Okrem hodnotenia spoločnosť RYDE meria aj dopravcovu úroveň činnosti t. j. aktivitu a spoločnosť RYDE dopravcovi poskytne informácie o výške hodnotenia, ktoré je založené na dopravcovej činnosti týkajúcej sa prijatia, odmietnutia, neodpovedania a splnenia požiadavky na dopravnú službu.

8.3. S cieľom poskytnúť klientom spoľahlivé a kvalitné služby môže spoločnosť RYDE stanoviť minimálne priemerné hodnotenie a minimálne hodnotenie, ktoré musí dopravca zabezpečiť a udržiavať. Ak po príslušnom oznámení od spoločnosti RYDE nezvýši dopravca svoje priemerné hodnotenie alebo výšku aktivity na minimálnu úroveň v stanovenej lehote, dopravcov účet vodiča bude dočasne alebo natrvalo pozastavený. Na základe rôznych vonkajších okolností môže RYDE v odôvodnených prípadoch zrušiť pozastavenie dopravcovho účtu alebo ak sa zistí, že pozastavenie bolo spôsobené systémovou chybou alebo nesprávnymi alebo neobjektívnymi hodnoteniami.

 

Čl. 9

Prehľad trhu a kampaní

9.1. Prebieha prostredníctvom aplikácie RYDE vodič, účtu vodiča spoločnosti RYDE (RYDE vodič účet), SMS správou, e-mailom alebo iným prostriedkom môžeme dopravcovi poslať prehľady o trhu, aby sme tak zvýšili dopravcov prehľad o tom, kedy a kde je dopyt klientov najvyšší. Takéto prehľady o trhu sú vyslovene odporúčajúce a nepredstavujú pre dopravcu žiadne povinnosti. Spoločnosť RYDE sa nemôže zaručiť, že aktuálna situácia na trhu bude zodpovedať odhadom uvedeným v prehľade o trhu vychádzajúce z predošlých analýz.

9.2. Kampane pre klientov, je účelom propagácie platformy spoločnosti RYDE (RYDE Platforma) môže spoločnosť RYDE príležitostne zorganizovať rôzne kampane pre klientov. Ak sa v rámci tejto kampane zníži suma cestovného, ktorú klienti majú zaplatiť, spoločnosť RYDE vyplatí dopravcovi kompenzáciu vo výške peňažnej hodnoty výhody ponúkanej klientom. RYDE započíta náhradu za marketing voči poplatku spoločnosti RYDE (RYDE balík služieb).

 

Čl. 10

Vzťah medzi dopravcom, spoločnosťou RYDE a klientmi

10.1. Dopravca potvrdzuje a súhlasí s tým, že spoločnosť RYDE poskytuje sprostredkovateľské služby a neposkytuje dopravné služby. Prostredníctvom platformy spoločnosti RYDE (RYDE Platforma) a službami spoločnosti RYDE (RYDE balík služieb) pôsobí spoločnosť RYDE ako sprostredkovateľ spájajúci klientov s dopravcami, pričom im tak pomáha čo najefektívnejšie, najhospodárnejšie sa prepravovať v rámci miest. Dopravca berie na vedomie, že dopravné služby poskytuje na základe zmluvy o preprave osôb t. j. klientov a že ich dopravca poskytuje samostatne ako subjekt vykonávajúci ekonomickú a odbornú činnosť.

10.2. Dopravca berie na vedomie, že medzi dopravcom a spoločnosťou RYDE nie je alebo nebude vytvorená žiadna pracovná zmluva ani pracovnoprávny vzťah. Taktiež dopravca berie na vedomie, že medzi dopravcom a spoločnosťou RYDE neexistuje žiadne spoločné partnerstvo. Dopravca nesmie vystupovať ako RYDE zamestnanec, splnomocnenec alebo zástupca ani sa v mene spoločnosti RYDE zaväzovať akoukoľvek zmluvou.

10.3.Dopravca nesmie previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z Prepravného poriadku prevádzkovateľa dispečingu, Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov alebo Zmluvy žiadnym tretím stranám.

 

Čl. 11

Spracovávanie osobných údajov

Osobné údaje dopravcu budú spracované v súlade s Oznámením o ochrane osobných údajov, ktoré je k dispozícii na adrese http://ryde.sk / .

 

Čl. 12

Nakladanie s nájdenými vecami

Dopravca zmluvnej prepravy v prípade, ak sa nájde zabudnutú, stratenú vec klienta vo vozidle dopravcu príp. opustenú batožinu je povinný ju vrátiť vlastníkovi. Ak vlastník nájdenej veci nie je mu známy, alebo sa neprihlásil v deň nálezu, dopravca je povinný udalosť nahlásiť prostredníctvom správy dispečerovi, alebo mailom na podpora@ryde.sk . Nájdenú, zabudnutú vec potom odovzdať najbližší pracovný deň dispečerovi RYDE aj s potrebnými informáciami o náleze.

Ak sa prihlási ten, kto vec stratil alebo zabudol vo vozidle dopravcu, a nie sú pochybnosti o hodnovernosti jeho tvrdenia, vec sa mu odovzdá.

 

Čl. 13

Zodpovednosť

13.1. Platforma spoločnosti RYDE (RYDE Platforma) sa poskytuje v aktuálnom stave t. j. ako je momentálne aktuálna a k dispozícií. Spoločnosť RYDE nevyhlasuje, nezaručuje ani nemôže negarantovať, že prístup k platforme spoločnosti RYDE (RYDE Platforma) nebude prerušovaný alebo chybný. Keďže použitie platformy spoločnosti RYDE (RYDE Platforma) za účelom vyžiadania dopravných služieb závisí od správania klientov, negarantujeme, že používanie platformy spoločnosti RYDE (RYDE Platforma) zo strany dopravcu vyústi k akejkoľvek požiadavke na dopravnú službu.

13.2. V maximálnom rozsahu povolenom podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, spoločnosť RYDE, ani zástupcovia spoločnosti RYDE a zamestnanci nie sú zodpovední za akékoľvek straty alebo škody, ktoré dopravcom môžu vzniknúť v dôsledku používania služieb spoločnosti RYDE (RYDE balík služieb), vrátane, ale nie výlučne:

a) akékoľvek priame alebo nepriame škody na majetku alebo peňažné straty, strata zisku alebo predpokladaných úspor,

b) ukončenie podnikania, zmlúv, strata kontaktov, reputácie a akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť z prerušenia podnikateľskej činnosti, strata alebo nepresnosť údajov, a

c) akýkoľvek iný druh straty alebo poškodenia.

13.3. Finančná zodpovednosť zo strany spoločnosti RYDE v spojitosti s porušením Prepravného poriadku prevádzkovateľa dispečingu, Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov alebo Zmluvy bude limitovaná na 300 EUR. Právo požadovať náhradu škody bude mať dopravca len vtedy, ak spoločnosť RYDE úmyselne poruší Prepravný poriadok prevádzkovateľa dispečingu, Všeobecné zmluvné podmienky pre dopravcov alebo Zmluvu.

13.4. Spoločnosť RYDE nezodpovedá za konanie alebo nečinnosť klienta alebo spolucestujúceho a nezodpovedá za žiadne straty alebo škody, ktoré dopravcovi alebo dopravcovmu vozidlu z balíka služieb RYDE vzniknú v dôsledku konania alebo nečinnosti klienta alebo klientov.

13.5. Dopravca nesie plnú zodpovednosť za porušenie Prepravného poriadku prevádzkovateľa dispečingu, Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov, Zmluvy alebo akýchkoľvek iných platných zákonov alebo predpisov a od takéhoto porušenie alebo konania dopravca musí okamžite upustiť a napraviť stav, a to ihneď po prijatí príslušnej požiadavky zo strany spoločnosti RYDE alebo od akéhokoľvek štátneho orgánu. Dopravca je povinný spoločnosť RYDE odškodniť za akúkoľvek priamu alebo nepriamu stratu a škodu, stratu zisku, náklady, penále či pokuty, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s porušením Prepravného poriadku prevádzkovateľa dispečingu, týchto Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov, Zmluvy a platných právnych predpisov. Ak si klient voči spoločnosti RYDE v súvislosti s poskytovaním dopravných služieb uplatní akékoľvek nároky, musí dopravca spoločnosti RYDE túto škodu v plnej výške nahradiť do 7 (siedmich) dní od doručenia príslušnej žiadosti zo strany spoločnosti RYDE. V prípade, že si voči dopravcovi uplatní RYDE nárok na zmluvnú pokutu za porušenie Prepravného poriadku prevádzkovateľa dispečingu, Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov, Zmluvy alebo akýchkoľvek iných platných zákonov alebo predpisov, nie je tým dotknutý nárok spoločnosti RYDE na náhradu škody. V prípade, že RYDE je oprávnený predložiť požiadavku dopravcovi orgánu pre náhradu škody, je dopravca povinný spoločnosti RYDE uhradiť akékoľvek náklady na právne zastupovanie súvisiace s posúdením škody a predložením nárokov súvisiacich s náhradou škody.

 

Čl. 14

Doba trvania a ukončenie spolupráce

14.1. Podmienky výslovne uvedené v Prepravnom poriadku prevádzkovateľa dispečingu a týchto Všeobecných zmluvných podmienkach pre dopravcov nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom podpísania Zmluvy a registrácie dopravcu, zapísania motorového vozidla do koncesie taxikára. Zmluvy a ostatné podmienky nadobudnú platnosť a účinnosť po tom, ako dopravcovi bude sprístupnený konkrétny zmluvný dokument a začne poskytovať dopravné služby prostredníctvom platformy spoločnosti RYDE (RYDE Platforma).

14.2. Zmluva RYDE balík služieb dopravca uzatvára na základe Zmluvy, ktorú môže dopravca vypovedať písomným oznámením spoločnosti RYDE, ktorým sa ukončí dopravcovo právo používať platformu spoločnosti RYDE (RYDE Platforma) a služby spoločnosti RYDE vodič účet a RYDE balík služieb. Spoločnosť RYDE môže Zmluvu kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu vypovedať na základe vlastného uváženia, a to tak, že bude dopravcu najmenej 3 (tri) dni vopred informovať.

14.3. Spoločnosť RYDE je oprávnená okamžite vypovedať Zmluvu a zablokovať dopravcovi prístup k platforme spoločnosti RYDE (RYDE Platforma) bez predchádzajúceho oznámenia v prípade, že dopravca poruší Prepravný poriadok prevádzkovateľa dispečingu, tieto Všeobecné zmluvné podmienky pre dopravcov alebo Zmluvu, akékoľvek platné zákony alebo nariadenia, alebo podľa RYDE znevažuje dopravca spoločnosť RYDE, alebo spôsobí poškodenie mena, reputácie alebo obchodnej činnosti spoločnosti RYDE. Na základe vlastného uváženia spoločnosť môže dopravcovi vo vyššie uvedených prípadoch zakázať registráciu prostredníctvom vytvorenia nového účtu vodiča.

14.4. Ak má spoločnosť RYDE podozrenie na porušenie Zmluvy alebo podvodnú činnosť v mene dopravcu, môže tiež okamžite zablokovať dopravcov prístup k platforme spoločnosti RYDE (RYDE Platforma) a k RYDE účtu vodiča spoločnosti RYDE a to počas doby prešetrovania. Ak vyšetrovanie takéto podozrenia vyvráti, blokácia prístupu bude zrušená.

14.5. Cieľom spoločnosti RYDE je poskytovať služby vysokej kvality všetkým klientom, preto činnosť dopravcu sledujeme pomocou platformy spoločnosti RYDE (RYDE Platforma). Ak dopravca nesplní spoločnosťou RYDE určené minimálne požiadavky na poskytovanie kvality služieb a dopravcovu aktivitu, RYDE je oprávnená bez predchádzajúceho oznámenia Zmluvu okamžite vypovedať.

 

Čl. 15

Zmeny a doplnenia

15.1. Akékoľvek zmeny v Prepravnom poriadku prevádzkovateľa dispečingu a týchto Všeobecných zmluvných podmienkach pre dopravcov nadobudnú platnosť po tom, ako dopravcom ich spoločnosť RYDE sprístupní prostredníctvom e-mailu, aplikácie RYDE vodič alebo účtu vodiča spoločnosti RYDE (RYDE vodič účet) a dopravca aj naďalej poskytuje dopravné služby.

15.2. Na zmenu v Prepravnom poriadku prevádzkovateľa dispečingu a týchto Všeobecných zmluvných podmienkach pre dopravcov vopred spoločnosť RYDE upozorní dopravcov najmenej 14 (štrnásť) dní vopred a RYDE zverejní aktuálnu verziu na webovom sídle http://ryde.sk a taktiež v aplikácií vodič RYDE. Ak dopravca bude pokračovať v používaní služieb spoločnosti RYDE (RYDE balík služieb), bude spoločnosť RYDE mať za to, že dopravca akceptoval aktuálne podmienky.

 

Čl. 16

Komunikácia, oznámenie a doručovanie

16.1. Dopravca je povinní okamžite písomne informovať spoločnosť RYDE ohľadom akýchkoľvek zmien v kontaktných údajoch.

16.2. Akékoľvek oznámenie, ktoré musí byť poskytnuté na základe Prepravného poriadku prevádzkovateľa dispečingu, týchto Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov a Zmluvy, bude poskytnuté dostatočne v prípade.

16.3. Akékoľvek a všetky správy, ktoré jedna zo Zmluvných strán adresuje druhej Zmluvnej strane sa odovzdajú jedným z nasledovných spôsobov:

a) Osobným doručením písomnosti;

b) Emailom;

c) Doručením poštou či kuriérskou službou.

16.3. Písomnosti sa doručujú na nasledovné adresy

a) Pokiaľ sú určené pre spoločnosť RYDE na adrese uvedenej v obchodnom registri ku dňu jej odoslania,

Email: uvedený v Zmluve;

b) Pokiaľ sú určené pre Dopravcu na adresu uvedenej v Zmluve alebo písomne oznámenej spoločnosti RYDE

Email: uvedený v Zmluve,

16.4. Komunikácia prebieha prednostne v písomnej forme, pričom táto sa považuje za zachovanú aj prostredníctvom emailu. Podstatné oznámenia a/alebo stanoviská sú strany povinné zasielať podpísané štatutárnym orgánom osobne alebo pomocou zaručeného elektronického podpisu.

16.5 Za komunikačný jazyk je určený slovenský jazyk.

16.6. Zmluvné strany sa zaväzujú komunikovať promptne, avšak má sa za to, že odpoveď nie je zaslaná bez zdržania, ak je doručená v lehote 4 pracovných dní od doručenia poslednej správy, počínajúc prvým pracovným dňom nasledujúcim po doručení správy. Správy sa doručujú medzi 08:00 a 16:30 hod. Správa doručená pod 16:30 hod pracovného dňa sa považuje za doručenú o 08:00 hod nasledujúceho pracovného dňa.

 

Čl. 17

Záverečné ustanovenia

Ak sa akékoľvek ustanovenie týchto Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov bude považovať za nevymáhateľné, zmluvné strany nahradia ustanovenie, ktorého sa to týka, vykonateľným ustanovením, ktoré približuje zámer a hospodársky účinok daného ustanovenia.
 

Dátum nadobudnutia účinnosti týchto Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov je ku dňu 22.11.2022.