Obchodné podmienky - vodič

Všeobecné Zmluvné podmienky pre dopravcov

Tieto Všeobecné zmluvné podmienky pre dopravcov určujú obchodné podmienky, ktoré sa vzťahujú na používanie digitálnej technológie RYDE (RYDE platforma) spájajúcej klientov s dopravcami, ktorá im týmto spôsobom pomáha sprostredkovávať prepravné služby spoločnosti RYDE. Sprostredkovanie prepravných služieb je realizované  prostredníctvom prevádzkovateľov taxislužby  t. j. dopravcov s vozidlami taxislužby, ktoré sú zapísané v koncesii dopravcu. Na realizovanie sprostredkovania prostredníctvom používania platformy spoločnosti RYDE (RYDE Platforma) je potrebné vyjadriť svoj súhlas s obchodnými podmienkami spoločnosti RYDE.

 

 Čl. 1

Definície

1. Spoločnosť RYDE je vlastníkom digitálnej aplikácie RYDE, spoločnosť RYDE a. s., akciová spoločnosť, IČ DPH: SK2121429299, IČO: 53 608 305, sídlo: Plynárenská 3F/17563, 821 09 Bratislava, SR. Partnermi RYDE sú splnomocnení zástupcovia, pridružené spoločnosti (zmluvní partneri), ktorí majú zmluvný vzťah so spoločnosťou RYDE (napríklad subjekt poverený výkonom platieb).

Tieto Všeobecné obchodné podmienky stanovujú podmienky a pravidlá používania digitálnej aplikácie - technológie spoločnosti RYDE, ktorá sprostredkováva prepravu osôb medzi dopravcom a klientom, aby preprava v mestách bola čo najekologickejšia, najefektívnejšia a s jednotným štandardom kvality poskytovaných služieb.

Aby dopravca mohol používať digitálnu aplikáciu RYDE, musí súhlasiť s Prepravným poriadkom prevádzkovateľa dispečingu a s ďalšími Všeobecnými obchodnými podmienkami pre prevádzkovateľov taxislužby (ďalej len „dopravcovia“), ktoré sú uvedené nižšie.

Služby spoločnosti RYDE (RYDE Platforma) – služby, ktoré spoločnosť RYDE poskytuje vrátane sprostredkovania služieb prepravy, poskytovania a údržby aplikácie RYDE, platformy spoločnosti RYDE (RYDE Platforma), platobného styku prostredníctvom RYDE fakturačného prostredia, zákazníckej podpory, komunikácie medzi dopravcom a klientom, ale i inými podobnými službami (RYDE balík služieb).

2. Aplikácia RYDE (RYDE vodič) – aplikácia pre smartfóny dopravcov, kde sa prostredníctvom nej sprostredkovávajú objednávky klientov na prepravné služby. 

3. Platforma spoločnosti RYDE (RYDE Platforma) – digitálna technológia spájajúca klientov s dopravcami, ktorá im týmto spôsobom pomáha sprostredkovávať prepravu osôb  v rámci miest.

4. Klient – osoba žiadajúca o prepravné služby prostredníctvom aplikácie (RYDE klient) pomocou využitia platformy spoločnosti RYDE (RYDE Platforma).

5. Firemný klient (B2B klient) - osoba žiadajúca o prepravné služby prostredníctvom webového portálu B2B a aplikácie (RYDE klient) pomocou využitia platformy spoločnosti RYDE (RYDE Platforma), na základe individuálne dohodnutých zmluvných podmienok.

6. Dopravca – prevádzkovateľ taxislužby, ktorý je na základe koncesie oprávnený poskytovať prepravné služby, a ktorý na uzatváranie zmlúv o preprave osôb využíva sprostredkovateľskú činnosť služieb RYDE, využívaním platformy spoločnosti RYDE (RYDE Platforma).

7. Určený Vodič – Dopravcom zazmluvnená konkrétna osoba, spĺňajúca všetky zákonom stanovené náležitosti vodiča vozidla taxislužby, ktorá bude vykonávať samotnú prepravu osôb prostredníctvom aplikácie (RYDE vodič).  

8. Každému dopravcovi bude pridelené osobné RYDE vodič konto pre využívanie aplikácie (RYDE vodič) a platformy spoločnosti RYDE (RYDE Platforma).

9. Webový portálu RYDE vodič - konto dopravcu v systéme spoločnosti RYDE (RYDE vodič), ktoré obsahuje informácie, dokumenty a manuály týkajúce sa využívania služieb spoločnosti RYDE (RYDE balík služieb) počas poskytovania prepravných služieb, vrátane histórie realizovaných objednávok klientov. Predbežne schválený Dopravca RYDE si vytvorí prostredníctvom zaslaného linku webovej stránky sám registráciu dopravcu/vodiča.

10. Zmluva – Zmluva medzi dopravcom a spoločnosťou RYDE týkajúca sa zmluvných vzťahov RYDE sprostredkovania prepravných služieb a balíka služieb spoločnosti RYDE, ktorá pozostáva z:

10.1. Prepravného poriadku prevádzkovateľa dispečingu,

10.2.Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov,

10.3. Zmluvou o sprostredkovaní prepravy osôb a ďalších služieb RYDE vyšpecifikovaných všeobecne obchodnými podmienkami Zmluvy o sprostredkovaní prepravných služieb (ďalej len „Zmluva“),

10.4. Zmluvných informácií a podmienok zobrazených v aplikácii RYDE (RYDE vodič), napr. tie, ktoré sa týkajú cenových informácií alebo popisov balíka služieb RYDE.

10.5. a usmernení pre dopravcov, ktoré sa môžu z času na čas zmeniť a doplniť, a

ďalšie všeobecné obchodné podmienky alebo dokumenty uvedené v tomto dokumente alebo uzatvorené v budúcnosti medzi dopravcom a spoločnosťou RYDE.

11. Tarifa (cestovné) – poplatok, ktorý je cestujúci povinný zaplatiť dopravcovi za poskytnutie prepravných služieb.

12. Poplatok spoločnosti RYDE (RYDE balík služieb) – poplatok denného nájmu/odplaty balíka služieb, ktorý je dopravca povinný zaplatiť za využívanie platformy (RYDE Platforma),  a ďalších služieb vyšpecifikovaných všeobecne obchodnými podmienkami Zmluvy o sprostredkovaní prepravných služieb (ďalej len „Zmluva“).

13. Platobný styk prostredníctvom aplikácie RYDE (RYDE platobný a fakturačný systém) – platobné karty, fakturácia ceny jazdného klientom v mene dopravcu i ostatné spôsoby platby, ktoré klient využíva prostredníctvom aplikácie RYDE na úhradu za poskytnuté dopravné služby a aj vrátane fakturačnej dokumentácie.

14. Konto dopravcu v systéme spoločnosti RYDE (RYDE vodič) – prístup na webové sídlo, ktorý obsahuje informácie a dokumenty týkajúce sa využívania služieb spoločnosti RYDE (RYDE balík služieb) počas poskytovania prepravných služieb, vrátane histórie realizovaných objednávok klientov. Predbežne schválený Dopravca RYDE si vytvorí prostredníctvom zaslaného linku webovej stránky sám registráciu v aplikácií RYDE vodič. Dopravca má možnosť prihlásenia sa do fakturačného systému spoločnosti RYDE. Prihlasovacie meno a heslo mu vytvorí spoločnosť RYDE v rámci fakturačného systému, kde si dopravca po registrácií môže zmeniť prihlasovacie heslo.

15. Prepravné služby - prepravná služba, ktorú poskytuje dopravca klientovi na základe akceptovania požiadavky klienta  prostredníctvom aplikácie RYDE.

16. Subjekt poverený výkonom platieb – prostredníctvom platobnej platformy Stripe Payments Europe, Ltd., so sídlom 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Írsko, (platobná brána pre bezhotovostný platobný styk). United Technologies Group, s.r.o. - subjekt zodpovedný za služby technickej podpory pri poskytovaní platobných a fakturačných služieb na uľahčenie platieb a fakturácie v mene spoločnosti RYDE. Subjekt poverený výkonom platieb môže tiež preveriť akékoľvek sťažnosti a urovnať akékoľvek spory týkajúce sa platieb uskutočnených spoločnosťou RYDE. United Technologies Group, s. r. o. je taktiež zodpovedný za služby zabezpečenia technickej podpory platformy RYDE voči spoločnosti RYDE a jej aktuálnej verzie.

Čl. 2

Uzavretie zmluvy

2.1 Pred použitím služby spoločnosti RYDE (RYDE balík služieb) sa bude dopravca registrovať prostredníctvom poskytnutia webového portálu RYDE. Dopravca vykoná registráciu vodiča a nahrá potrebné doklady a požadované dokumenty v súlade s požiadavkami spoločnosti RYDE. Po úspešnom dokončení procesu registrácie bude dopravcovi vytvorený osobný profil dopravcu, ktorý je prístupný prostredníctvom zadania jeho prihlasovacieho mena a hesla. Po úspešnom dokončení procesu registrácie a schválení spoločnosťou RYDE vyhlasuje dopravca a zaručuje, že:

a) v zmysle platných právnych predpisov uzavrie so spoločnosťou RYDE zmluvu o sprostredkovaní prepravných služieb s využívaním platformy RYDE (RYDE Platforma) a balíka služieb RYDE na poskytovanie prepravnej služby,

b) pozorne si preštudoval, plne porozumel a súhlasí s tým, že bude dodržiavať Prepravný poriadok prevádzkovateľa dispečingu a tieto Všeobecné zmluvné podmienky pre dopravcov, vrátane všetkých zmluvných povinností zo Zmlúv, ktoré vzniknú v súlade s ustanoveniami  a ako je tu uvedené,

c) všetky informácie, ktoré predložil spoločnosti RYDE sú pravdivé, správne a úplné a bude starostlivo udržiavať svoj profil vodiča spoločnosti RYDE (RYDE vodič), po celý čas s aktualizovanými profilovými požadovanými dokladmi, dokumentami a povinnými  informáciami,

d) nebude oprávňovať iné osoby na používanie jeho profilového konta - RYDE vodič, takisto ani prevádzať ani postupovať oprávnenie žiadnej inej osobe,

e) nebude používať služby spoločnosti RYDE (RYDE balík služieb) na neoprávnené alebo nezákonné účely a nenaruší riadny chod služieb spoločnosti RYDE,

f) bude po celý čas dodržiavať všetky zákony a predpisy platné v štáte, v ktorom poskytuje prepravné služby, vrátane, ale nie výlučne, zákonov upravujúcich dopravné služby v osobnej doprave,

g) nezneužije akúkoľvek chybu, či už vedomú alebo nevedomú, ktorou mu ako dopravcovi bude neoprávnene sprístupnený iný ako vlastný profil vodiča spoločnosti RYDE (RYDE vodič).

2.2 Počas registrácie je dopravca povinný v prípade vyplňovania platobných údajov poskytnúť nevyhnutné bankové informácie. Musí uviesť bankový účet svojej bankovej spoločnosti.

2.3. Pred registráciou dopravca doručí spoločnosti RYDE potrebné doklady, rozhodnutia, podklady a informácie, ktoré musí splniť, aby mohol používať službu spoločnosti RYDE (RYDE balík služieb). Tieto podmienky môžu zahŕňať poskytnutie kópie platného vodičský preukaz (obe strany), kópie občianskeho preukazu (obe strany), poskytnutie kópie preukazu vodiča vozidla taxislužby, kópie preukazu o psychologickom vyšetrení (obe strany), kópie preukazu o zdravotnej spôsobilosti na výkon vodiča taxislužby (obe strany), kópiu koncesie prevádzkovateľa taxislužby, doklad o IČO, k nahliadnutiu dokumenty a to výpisu z registra trestov (nie starší ako 30 dní), výpisu z karty vodiča (nie starší ako 30 dní), vlastnenie mobilného zariadenia podporujúceho GPS - Android, vlastnú fotografiu dopravcu a ďalšie prípadné podklady. Nedodržanie uvedených požiadaviek a podmienok môže mať za následok pre dopravcu ukončenie Zmluvy a zánik práva používať služby balíku spoločnosti RYDE (RYDE balík služieb).

2.4. Prepravné služby môže poskytnúť len konkrétna fyzická osoba príp. právnická osoba (s platnou taxikárskou koncesiou) uvedená po procese registrácie ako dopravca alebo určený vodič. Takáto fyzická alebo právnická osoba dopravcu, alebo určeného vodiča dopravcu môže používať konto vodiča RYDE len vtedy, ak sa riadne oboznámil s Prepravným poriadkom prevádzkovateľa dispečingu, s týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami pre dopravcov a súhlasí s tým, že bude viazaná aj akoukoľvek ďalšou dokumentáciou, ktorá je súčasťou Zmluvy. Fyzická alebo právnická osoba uvedená v platobných údajoch, ktorá konkrétne poskytuje prepravné služby podľa RYDE vodič konta, zodpovedá spoločne a nerozdielne za akékoľvek porušenie Všeobecnej zmluvných podmienok pre dopravcov a Zmluvy uzavretej s dopravcom.

Čl. 3

 Právo na používanie aplikácie RYDE vodič  prostredníctvom registrovaného konta vodiča

3.1. Licencia na používanie aplikácie RYDE vodič a konta vodiča spoločnosti RYDE (RYDE vodič konto) - Týmto dopravcovi udeľuje spoločnosť RYDE licenciu na používanie aplikácie RYDE (vodič) a konta vodiča spoločnosti RYDE (RYDE vodič konta). Táto licencia dopravcovi neudeľuje právo ďalej poskytovať licencie alebo previesť akékoľvek práva tretím stranám.

3.2. Počas používania aplikácie RYDE (vodič) a konta vodiča spoločnosti RYDE (RYDE vodič konta) nemôže dopravca:

a) rozkladať, spätne analyzovať alebo inak sa pokúšať získať zdrojový kód aplikácie RYDE (vodič) alebo konta vodiča spoločnosti RYDE (RYDE vodič konto) alebo iného softvéru spoločnosti RYDE,

b) upravovať aplikáciu RYDE (vodič) alebo konto vodiča spoločnosti RYDE (RYDE vodič konto) akýmkoľvek spôsobom alebo formou, alebo použiť modifikované verzie aplikácie RYDE (vodič) alebo konta vodiča spoločnosti RYDE (RYDE vodič konto),

c) prenášať súbory obsahujúce vírusy, poškodené súbory alebo iné programy, ktoré môžu poškodiť alebo nepriaznivo ovplyvniť prevádzku v platforme spoločnosti RYDE (RYDE  Platforma),

d) pokúsiť sa získať neoprávnený prístup do aplikácie RYDE (vodič), konta vodiča spoločnosti RYDE (RYDE vodič konto) alebo iných služieb spoločnosti RYDE (RYDE balík služieb).

3.3. Táto licencia udelená v tomto dokumente spoločnosťou RYDE dopravcovi sa automaticky a súbežne s ukončením Zmluvy ruší. Po ukončení trvania Zmluvy musí dopravca okamžite prestať používať aplikáciu RYDE (vodič) a konto vodiča spoločnosti RYDE (RYDE vodič konto). Taktiež spoločnosť RYDE je oprávnená zablokovať dopravcovi konto vodiča bez predchádzajúceho upozornenia.

3.4. Použitie loga, polepov a označení spoločnosti RYDE - Ďalej si dopravca môže dať značky, označenia, samolepky alebo iné označenia, ktoré sa vzťahujú na značku spoločnosti RYDE, alebo označiť iným spôsobom, že používa platformu spoločnosti RYDE (RYDE Platforma), len so súhlasom a požiadavkami spoločnosti RYDE. RYDE poskytuje dopravcovi nevýhradnú licenciu, ktorú nie je možné ďalej kopírovať ani prenášať, na používanie takýchto označení a len za účelom uvedenia, že poskytuje prepravné služby prostredníctvom platformy spoločnosti RYDE (RYDE Platforma). Po ukončení trvania Zmluvy musí dopravca okamžite odovzdať všetky označenia, ktoré sa vzťahujú na obchodnú značku spoločnosti RYDE, ktoré si dopravca od spoločnosti RYDE prevzal na základe preberacieho protokolu príp. prenajal zmluvne, prostredníctvom balíka služieb RYDE.

3.5. Všetky autorské práva a ochranné známky vrátane zdrojového kódu, databáz, log a vizuálnych návrhov sú vlastníctvom spoločnosti RYDE a sú chránené zákonmi na ochranu autorských práv, ochranných známok a právnych predpisov v oblasti obchodného tajomstva a ustanoveniami medzinárodných zmlúv. Používaním platformy spoločnosti RYDE (RYDE Platforma) alebo iných služieb spoločnosti RYDE (RYDE balík služieb) nenadobúda dopravca žiadne vlastnícke práva k akémukoľvek duševnému vlastníctvu.

 

Čl.4

 Poskytovanie prepravných služieb na prepravu osôb

4.1. Povinnosti dopravcu - týmto sa dopravca zaručuje poskytovať prepravné služby v súlade s Prepravným poriadkom prevádzkovateľa dispečingu, Všeobecnými zmluvnými podmienkami pre dopravcov, Zmluvou, ako aj zákonmi a predpismi platnými v štáte, v ktorom poskytuje prepravné služby. Dopravca je plne zodpovedný za porušenie akýchkoľvek zákonov a predpisov, ktoré môžu vzniknúť pri poskytovaní prepravných služieb.

4.2. Na poskytovanie prepravných služieb musí mať dopravca všetky potrebné zákonom stanovené doklady, (vrátane koncesie na taxislužbu, platného vodičského preukazu, preukazu vodiča vozidla taxislužby), potvrdení, registrácie - zápisu motorového vozidla v taxikárskej  koncesií a ďalšie dokumenty, ktoré budú potrebné k vybaveniu a zmluvnému vzťahu k ponúkanému balíku služieb RYDE a sú potrebné a povinné podľa právnej úpravy Slovenskej republiky.  Je dopravcovou povinnosťou zachovať platnosť všetkých vyššie uvedených dokumentov. Spoločnosť RYDE si vyhradzuje právo požadovať, aby dopravca na požiadanie predložil potrebné dokumenty potrebné k prevádzke dopravcu na preskúmanie. Týka sa to aj ďalších potrebných licencií, povolení, potvrdení, oprávnení a registrácií. V prípade ak spoločnosti RYDE vznikne akákoľvek škoda (t. j. najmä budú spoločnosti RYDE uložené akékoľvek sankcie, nemajetková ujma, ušlý zisk, atď.) v súvislosti s porušením dopravcových zákonných ako i zmluvných povinností, zaväzuje sa spoločnosti RYDE uhradiť všetku takto vzniknutú škodu.

4.3. Prepravné služby prepravy osôb musí dopravca poskytovať profesionálnym spôsobom, zodpovedne a spoľahlivo v súlade s etickými normami, ktoré sa vzťahujú na poskytovanie takýchto služieb, a klientovi poskytnúť podľa jeho požiadavky čo najkvalitnejšie služby. Okrem iného dopravca:

a) musí klienta prepraviť po ním objednanej trase zobrazenej v aplikácií RYDE, pokiaľ cestujúci výslovne nepožiada inak, alebo na základe aktuálnej dopravnej situácie vysloví dopravcovi súhlas so zmenou,

b) v motorovom vozidle určenom na prepravu osôb RYDE, nesmie dopravca (klient, prípadne klientovi spolujazdci) fajčiť,

b) nesmie vykonávať žiadne nepovolené zastavenia,

c) vo vozidle nesmie mať žiadnych iných cestujúcich okrem klienta a jeho spolucestujúcich, ktorí ho sprevádzajú,

d) musí dodržiavať všetky platné dopravné predpisy t. j. nesmie vykonávať žiadne činnosti, ktoré by mohli narušiť vedenie vozidla alebo vnímanie dopravných podmienok, vrátane držania telefónu v ruke, keď je vozidlo v pohybe.

4.4. Dopravca má právo určiť, kedy prepravné služby poskytuje. Dopravca je oprávnený akceptovať, odmietnuť alebo ignorovať požiadavky na prepravné služby zo strany klientov podľa vlastného uváženia, no jeho konanie v statuse Online spustenej aplikácie RYDE vodič môže mať vplyv na hodnotenie dopravcu.

4.5. Náklady, ktoré vzniknú pri poskytovaní prepravných služieb. Dopravca je povinný poskytovať a udržiavať všetky zariadenia a prostriedky, ktoré sú potrebné na vykonávanie prepravných služieb na vlastné náklady vrátane osobného vozidla určeného na prepravu osôb (taxi) a príslušenstva k nemu a smartfónu, atď. Taktiež dopravca zodpovedá za úhradu všetkých nákladov, ktoré dopravcovi vzniknú v priebehu vykonávania prepravných služieb vrátane, ale nie výlučne, paliva, nákladov na mobilný dátový program, poplatkov za služby, príslušných daní z príjmov právnických a fyzických osôb atď. Používanie aplikácie RYDE vodič môže spôsobiť veľkú spotrebu objemu dát v dopravcovom mobilnom dátovom programe. Preto dopravcovi odporúčame objednať si dátový program s neobmedzenou alebo veľmi vysokou kapacitou využívania dát.

4.6. Cestovné (tarifu) je dopravca oprávnený účtovať v každom prípade vykonania prepravy osôb, v ktorom dopravca prijal klienta a dokončil objednávku na prepravu prostredníctvom platformy spoločnosti RYDE (RYDE Platforma) a poskytol osobnú prepravnú službu tak, ako bola objednávkou požadovaná.

4.7. Vopred dohodnutá suma cestovného - suma cestovného je klientovi oznámená vopred prostredníctvom aplikácie RYDE klient a klientom následne akceptovaná prostredníctvom aplikácie RYDE klient, a to všetko predtým, ako je jazda začatá. Cena môže byť navýšená o stojné (čakacia doba), ako pri obyčajných jazdách štart/cieľ, tak i pri jazdách s viacerými  medzizastávkami (viď cenník poplatkov služby RYDE).

4.8. Klient je povinný zaplatiť sumu cestovného za prepravné služby prostredníctvom aplikácie RYDE  tak, ako je uvedené v čl. 6 týchto Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov. V prípade, že klient nezaplatí alebo odmietne zaplatiť, spoločnosť RYDE pošle klientovi výzvu na úhradu pohľadávky v mene dopravcu. Oprávnenie takého typu je odvodené z poverenia subjektu povereného výkonom platieb, ktorý bol udelený spoločnosti RYDE. Ak si dopravnú službu objednal iný klient, než ten, ktorý sa nachádza vo vozidle a klient nachádzajúci sa vo vozidle nesúhlasí so zaplatením sumy cestovného za poskytnutie prepravnej služby, cestovné uhradí klient, ktorý si objednal poskytnutie prepravnej služby. Ak klient v odôvodnenom prípade odmietne zaplatiť sumu cestovného (tarifu) na účet, v ktorom disponujú dopravcove údaje uvedené v aplikácii RYDE konto a sú nesprávne, spoločnosť RYDE dopravcovi neposkytne finančnú náhradu za tieto náklady.

4.9. Potvrdenie o vykonaní jazdy (Sumár jazdy RYDE) - spoločnosť RYDE vytvorí a pošle sumár (potvrdenie) o vykonaní jazdy mailom klientovi po každom úspešnom poskytnutí prepravných služieb, ktorý obsahuje nasledujúce informácie: obchodné meno dopravcu, meno a priezvisko vodiča, fotografiu vodiča, evidenčné číslo vozidla (EČV), miesto nástupu a výstupu, a sumu cestovného zaplateného za poskytnutie prepravných služieb. Informácie o vykonanej jazde má dopravca k dispozícii v aplikácií (RYDE vodič) na portáli RYDE.

4.10. Poplatok za čakanie - dopravca má nárok na poplatok za čakanie, tzv. stojné v sume stanovenej v aplikácii RYDE v prípade, ak sa klient do určitej lehoty (viď. aktuálny cenník RYDE) od príchodu dopravcu nedostaví na dohodnuté miesto vyzdvihnutia klienta. Ak sa klient nedostaví na dohodnuté miesto vyzdvihnutia podľa objednávky v lehote od príchodu dopravcu/vodiča na miesto vyzdvihnutia, aplikácia začne klientovi účtovať poplatok za čakaciu dobu v zmysle aktuálneho cenník RYDE.

4.11. Poplatok za čakanie pri objednaní jazdy na viac cieľov (jazda s viacerými medzizastávkami) - dopravca má nárok na poplatok za čakanie, tzv. stojné v sume stanovenej v aplikácií RYDE aj v prípade, ak sa klient do určitej doby (viď. aktuálny cenník RYDE)  po potvrdení dopravcu/vodiča, že sa nachádza na mieste medzizastávky, nedostaví na miesto medzizastávky alebo ak sa nachádza vo vozidle a má v úmysle na medzizastávke vystúpiť, naopak neopustí vozidlo v lehote (viď. aktuálny cenník RYDE).  Po stanovenej lehote aplikácia začne klientovi, (v prípade prepravy viacerých osôb - osobe, ktorá si jazdu cez aplikáciu RYDE objednala) účtovať poplatok za čakaciu dobu v zmysle aktuálneho cenník RYDE.

4.12. Storno poplatok za zrušenie obyčajnej jazdy a storno poplatok za zrušenie plánovanej jazdy vo výške podľa sadzieb uvedených v aplikácii RYDE (viď. cenník poplatkov RYDE) – dopravca má nárok na úhradu storno poplatku, ktorý je účtovaný klientovi pri objednaní prepravnej služby, potvrdenej dopravcom, ak takúto objednanú jazdu klient zruší v lehote (viď. aktuálny cenník RYDE) od objednania a potvrdenia jazdy dopravcom/vodičom (obyčajná jazda), pri plánovanej jazde sa dopravcovi/vodičovi prizná storno poplatok, ak klient zruší plánovanú jazdu v čase, kedy sa jazda v aplikácii aktivovala (obvykle 15 minút pred klientom navoleným časom vyzdvihnutia) a dopravca/vodič potvrdil (prevzal) takúto objednanú plánovanú jazdu. Z objektívnych a v odôvodnených prípadoch sa dopravca môže rozhodnúť zrušiť klientovu požiadavku. V tomto prípade RYDE upozorňuje, že RYDE nie je zodpovedný za takéto konanie dopravcu.

4.13. Ak v priebehu poskytovania prepravných služieb klient alebo jeho spolucestujúci nedbanlivo poškodia vozidlo alebo jeho výbavu (okrem iného poškodením alebo znečistením vozidla alebo zapríčinením zápachu vozidla), má dopravca právo požiadať klienta, aby zaplatil zmluvnú sadzbu až do výšky 130 EUR (viď cenník RYDE) a požadovať náhradu za prípadné škody presahujúce zmluvnú sadzbu. Ak klient nesúhlasí so zaplatením zmluvnej sadzby a s náhradou škody, musí dopravca spoločnosť RYDE o tejto skutočnosti informovať a spoločnosť sa v mene dopravcu pokúsi od klienta vymôcť zmluvnú sadzbu. V prípade trvalého poškodenia nad rámec zmluvnej sadzby za znečistenie/poškodenie, vyzve RYDE klienta k úhrade spôsobenej škody. Spoločnosť RYDE nenesieme žiadnu zodpovednosť za priame alebo nepriame škody spôsobené klientom v súvislosti s čistením alebo údržbou vozidla. Dopravca RYDE musí tieto situácie riešiť vo vlastnej kompetencii.

4.14. Dopravca je povinný svoje daňové povinnosti plne dodržiavať, tieto vyplývajú z platných právnych predpisov v súvislosti s poskytovaním prepravných služieb, vrátane

a) platenia dane z príjmu, dane týkajúcej sa príspevkov do systému sociálneho zabezpečenia alebo akejkoľvek inej uplatniteľnej dane,

b) v prípade, že spoločnosti RYDE daňový úrad predloží platnú žiadosť o poskytnutie informácií o činnosti dopravcu, môže spoločnosť daňovému úradu poskytnúť informácie o činnostiach, ktoré dopravca vykonával v rozsahu ustanovenom platnými právnymi predpismi. Okrem toho je dopravcovou povinnosťou dodržiavať všetky platné daňové predpisy, ktoré sa môžu vzťahovať na poskytovanie týchto prepravných služieb. Týmto dopravca súhlasí, že ak spoločnosti RYDE vznikne finančná ujma poskytne túto náhradu dopravca spoločnosti napr. za všetky štátne poplatky, reklamácie, platby a pokuty, a tieto vzniknú spoločnosti RYDE v súvislosti  povinnosťami vyplývajúcimi z platných právnych predpisov, ktoré si dopravca nesplnil.

4.15. Oprávnenie spoločnosti RYDE vystavovať faktúry za dopravcu - spoločnosť RYDE má právo v mene dopravcu vystaviť klientovi RYDE faktúry za spoločnosťou RYDE sprostredkovanú preprava osôb. Faktúra bude dopravcovi sprístupnená vo fakturačnom systéme RYDE (RYDE fakturačný systém).

Čl. 5

 Poplatky spoločnosti RYDE

5.1. Na to, aby mohol dopravca využívať služby spoločnosti RYDE (RYDE balík služieb), je povinný zaplatiť odplatu t. j. poplatok spoločnosti RYDE. Poplatok spoločnosti RYDE sa uhrádza v zmysle Zmluvy o sprostredkovaní prepravy osôb (uvedené v prílohe č. 1 Zmluvy). Dopravca berie na vedomie, že výška poplatku spoločnosti RYDE (RYDE balík služieb) sa môže zmeniť. Ohľadom každej takejto zmeny dopravca bude vopred oboznámený zaslaním oznámenia a na základe písomnej Zmluvy.

5.2. Odplata za služby spoločnosti RYDE (RYDE balík služieb) a všetky ďalšie poplatky, ktoré sú splatné, musí dopravca zaplatiť najneskôr do 7. dňa od zaslania faktúry. V prípade omeškania s platbou poplatku za služby spoločnosti RYDE (RYDE balík služieb) je povinný dopravca zaplatiť penále z omeškania vo výške 0,05% (slovom nula celých, päť stotín percenta) z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania. Dopravca je povinný uhradiť všetky náklady, ktoré spoločnosti RYDE vznikli v súvislosti s aktivitami súvisiacimi s vymáhaním pohľadávok.

 

Čl. 6

 Platobný styk prostredníctvom platobného a fakturačného systému RYDE

6.1. Klientom je umožnené platiť za prepravnú službu prostredníctvom platobných kariet, nabitým kreditom z „ Peňaženky klienta“, fakturovaním dopravcu a ostatnými platobnými metódami priamo v aplikácii RYDE. Týmto dopravca splnomocňuje spoločnosť RYDE, aby spoločnosť v mene dopravcu vystupovala ako dopravcov obchodný zástupca výhradne za účelom výberu sumy cestovného alebo iných poplatkov zaplatených klientom prostredníctvom platobného styku. Akýkoľvek platobný záväzok, ktorý klient uskutočnil prostredníctvom platobného systému RYDE, sa považuje za splnený v čase, keď bola platba vykonaná.

6.2. V prípade, že klient chce platiť prostredníctvom platobnej karty, ktorej údaje vložil do aplikácie RYDE, dopravca to nesmie odmietnuť ani ovplyvniť klienta tak, aby bol proti použitiu platobnej karty. V prípade, že dopravca odmietne prijať platbu prostredníctvom platobnej karty bez objektívnej príčiny, je spoločnosť RYDE oprávnená účtovať dopravcovi zmluvnú pokutu v sume 20 EUR za každé odmietnutie alebo zablokovať dopravcovi oprávnenie používať balík služieb spoločnosti RYDE v prípade, že sa toto správanie bude opakovať.

6.3. Spoločnosť RYDE si vyhradzuje právo distribuovať RYDE kupóny klientom podľa svojho uváženia na základe individuálnej propagácie (marketingové a reklamné účely). Dopravca je povinný akceptovať využitie RYDE kupónu.  Ak je podozrenie, že používanie RYDE kupónov je podvodné, nezákonné, používané klientom v rozpore s Prepravným poriadkom prevádzkovateľa dispečingu, Všeobecnými zmluvnými podmienkami pre dopravcov, týkajúcimi sa používania RYDE kupónov, môže byť kupón zrušený a spoločnosť RYDE neposkytne finančnú náhradu dopravcovi za túto prevyšujúcu čiastku.

6.4. Dopravca má právo kontrolovať prehľady platieb v aplikácii RYDE (fakturačné prostredie), v konte vodiča spoločnosti RYDE (vodič konto) a v aplikácií RYDE. Prehľady zobrazujú na týždennej báze počet jázd a sumy platieb za jazdy, ktoré boli sprostredkované v predchádzajúcom týždni, ako aj zadržané sumy týkajúce sa poplatku odplaty za sprostredkovanie prepravných služieb spoločnosťou RYDE zo Zmluvy (prílohy č. 1 Zmluvy).

6.5. Spoločnosť RYDE nie je povinná dopravcovi preplatiť splatnú sumu cestovného, ktorú má  klient zaplatiť, ak platba v RYDE aplikácii zlyhala z dôvodu, že platobná karta alebo iná platba klienta bola zrušená alebo je neúspešná z iných dôvodov. V takom prípade spoločnosť RYDE vyzve klienta v mene dopravcu k úhrade splatnej sumy cestovného  a po úhrade ju prepošle dopravcovi.

6.6. Pred poskytnutím prepravných služieb si musí dopravca overiť, že služba je skutočne poskytnutá správnemu klientovi. Ak je chybou dopravcu účtovaná suma cestovného inému klientovi, ktorému prepravnú službu neposkytol, dopravca je povinný uhradiť takejto osobe  plnú výšku cestovného. Dopravcovi je spoločnosť RYDE oprávnená účtovať zmluvnú pokutu do výšky 20 EUR za každú neoprávnene uskutočnenú platbu v aplikácii RYDE.

6.7. Dopravca berie na vedomie, že spoločnosť RYDE započíta všetky sumy cestovného zaplatené prostredníctvom RYDE aplikácie voči sumám, ktoré je dopravca povinní spoločnosti RYDE uhradiť (t. j. poplatky spoločnosti vyplývajúce zo Zmluvy (prílohy č. 1 Zmluvy a RYDE balík služieb) a zmluvné pokuty)). Spoločnosť RYDE započíta akékoľvek dopravcove finančné záväzky voči finančným pohľadávkam, ktoré voči spoločnosti RYDE môže mať.     

6.8. Ak dopravcovi nemôže spoločnosť RYDE zaplatiť poplatky z dôvodu, že na dopravcovom účte tento neuviedol riadne údaje týkajúce sa jeho bankového účtu, alebo ak boli tieto údaje o bankovom účte nesprávne zaznamenané, tieto platby spoločnosť RYDE zadrží po dobu 90 dní. Ak spoločnosti RYDE do 90 dní od dátumu, kedy bolo právo na uplatnenie takýchto platieb preukázané, dopravca správne údaje o bankovom účte nepredloží, dopravcov nárok týkajúci sa úhrady nezaplateného cestovného zaniká.

Čl. 7

 Zákaznícka podpora

Zákaznícku podporu poskytuje spoločnosť RYDE dopravcom pokiaľ ide o používanie služieb spoločnosti RYDE (RYDE balík služieb). Spoločnosť RYDE má právo pozastaviť poskytovanie služieb zákazníckej podpory v prípade, že dopravca je v omeškaní s niektorou z platieb dlhšie ako 3 (tri) kalendárne dni.

 

Čl. 8

 Hodnotenia a aktivita dopravcov

8.1. Prioritným cieľom je zaručiť poskytovanie kvalitných služieb a poskytnúť klientom RYDE vopred záruku, preto týmto dopravca potvrdzuje, že klient ho môže ohodnotiť a zanechať spätnú väzbu týkajúcu sa kvality poskytovaných prepravných služieb, ktoré dopravca poskytol. Dopravcove priemerné hodnotenie bude prepojené s jeho kontom vodiča a bude klientom k dispozícii v aplikácií RYDE platforma. Ak spoločnosť RYDE zistí, že hodnotenie alebo komentáre neboli uvedené v dobrej viere, nemusia byť akceptované vo výpočtoch dopravcovho hodnotenia.

8.2. Okrem hodnotenia spoločnosť RYDE meria aj dopravcovu úroveň činnosti t. j. aktivitu a spoločnosť RYDE dopravcovi poskytne informácie o výške hodnotenia, ktoré je založené na dopravcovej činnosti týkajúcej sa prijatia, odmietnutia, neodpovedania a splnenia požiadavky na prepravnú službu.

8.3. S cieľom poskytnúť klientom spoľahlivé a kvalitné služby môže spoločnosť RYDE  stanoviť minimálne priemerné hodnotenie a minimálne hodnotenie, ktoré musí dopravca zabezpečiť a udržiavať. Ak po príslušnom oznámení od spoločnosti RYDE nezvýši dopravca svoje priemerné hodnotenie alebo výšku aktivity na minimálnu úroveň v stanovenej lehote, konto dopravcu/vodiča bude dočasne alebo trvalo blokované. Následným posúdením okolností môže spoločnosť RYDE v odôvodnených prípadoch zrušiť blokovanie konta dopravcu v aplikácií (RYDE vodič) alebo ak sa zistí, že blokovanie bolo spôsobené systémovou chybou alebo nesprávnymi alebo neobjektívnymi hodnoteniami.

 

Čl. 9

 Prehľad trhu a kampaní

9.1. Prebieha prostredníctvom aplikácie RYDE vodič, konta vodiča spoločnosti RYDE (RYDE vodič), SMS správou, e-mailom alebo iným prostriedkom, ktorými môžeme dopravcovi poslať prehľady o trhu, aby sme tak zvýšili dopravcov prehľad o tom, kedy a kde je dopyt klientov najvyšší. Takéto prehľady o trhu sú vyslovene odporúčajúce a nepredstavujú pre dopravcu žiadne povinnosti. Spoločnosť RYDE sa nemôže zaručiť, že aktuálna situácia na trhu bude zodpovedať odhadom uvedeným v prehľade o trhu vychádzajúcim z predošlých analýz.

9.2. Kampane pre klientov - účelom je propagácia platformy spoločnosti RYDE (RYDE Platforma). Spoločnosť RYDE môže organizovať rôzne kampane pre klientov. Ak sa v rámci kampane zníži suma cestovného, ktorú mali klienti pôvodne zaplatiť, spoločnosť RYDE vyplatí dopravcovi kompenzáciu vo výške peňažnej hodnoty t. j . vo výške výhody ponúkanej klientom.

 

Čl. 10

 Vzťah medzi  dopravcom, spoločnosťou RYDE a klientmi

10.1. Dopravca potvrdzuje a súhlasí s tým, že spoločnosť RYDE poskytuje sprostredkovateľské služby t. j. sprostredkovanie prepravy osôb a neposkytuje prepravné služby. Prostredníctvom platformy spoločnosti RYDE (RYDE Platforma) a službami spoločnosti RYDE (RYDE balík služieb) pôsobí spoločnosť RYDE ako sprostredkovateľ spájajúci klientov s dopravcami, pričom napomáha čo najefektívnejšie, najhospodárnejšie sa prepravovať v rámci miest. Dopravca berie na vedomie, že prepravné služby poskytuje na základe zmluvy o sprostredkovaní prepravy osôb t. j. klientov a že ich dopravca poskytuje samostatne ako subjekt vykonávajúci  podnikateľskú činnosť.

10.2. Dopravca berie na vedomie, že medzi dopravcom a spoločnosťou RYDE nie je alebo nebude vytvorená žiadna pracovná zmluva ani pracovnoprávny vzťah. Dopravca nesmie vystupovať ako RYDE zamestnanec, splnomocnenec alebo zástupca ani sa v mene spoločnosti RYDE zaväzovať akoukoľvek zmluvou.

10.3. Dopravca nesmie previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z Prepravného poriadku prevádzkovateľa dispečingu, Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov alebo Zmluvy žiadnym tretím stranám.

Čl. 11

 Spracovávanie osobných údajov

Osobné údaje dopravcu budú spracované v súlade s Oznámením o ochrane osobných údajov, ktoré je k dispozícii na adrese http://ryde.sk /

Čl. 12

                                               Nakladanie s nájdenými vecami

Dopravca zmluvnej prepravy v prípade, ak nájde zabudnutú, stratenú vec klienta vo vozidle, príp. opustenú batožinu, je povinný ju vrátiť vlastníkovi. Ak vlastník nájdenej veci nie je známy dopravcovi, alebo sa neprihlásil v deň nálezu, dopravca je povinný udalosť nahlásiť prostredníctvom SMS správy dispečerovi, alebo mailom na podpora@ryde.sk. Nájdenú, zabudnutú vec je dopravca povinný odovzdať najbližší pracovný deň dispečerovi RYDE aj s potrebnými informáciami o náleze.

Ak sa prihlási ten, kto vec stratil alebo zabudol vo vozidle dopravcu, a nie sú pochybnosti o hodnovernosti jeho tvrdenia, resp. je nepochybné jeho vlastnícke právo k danej nájdenej veci, vec sa mu odovzdá.

                                                           

Čl. 13

 Zodpovednosť

13.1. Platforma spoločnosti RYDE (RYDE Platforma) sa poskytuje v aktuálnom stave t. j. ako je momentálne aktuálna a k dispozícií. Spoločnosť RYDE nevyhlasuje, nezaručuje ani nemôže garantovať, že prístup k platforme spoločnosti RYDE (RYDE Platforma) nebude prerušovaný alebo chybný. Keďže použitie platformy spoločnosti RYDE (RYDE Platforma) za účelom sprostredkovania prepravy osôb závisí od správania klientov, negarantujeme, že používanie platformy spoločnosti RYDE (RYDE Platforma) zo strany dopravcu vyústi k akejkoľvek požiadavke na prepravu osôb.

13.2. V maximálnom rozsahu povolenom podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, spoločnosť RYDE, ani zástupcovia spoločnosti RYDE a zamestnanci nie sú zodpovední za akékoľvek straty alebo škody, ktoré dopravcom môžu vzniknúť v dôsledku používania služieb spoločnosti RYDE (RYDE balík služieb), vrátane, ale nie výlučne:

a) akékoľvek priame alebo nepriame škody na majetku alebo peňažné straty, strata zisku alebo predpokladaných úspor,

b) ukončenie podnikania, zmlúv, strata kontaktov, reputácie a akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť z prerušenia podnikateľskej činnosti, strata alebo nepresnosť údajov, a

c) akýkoľvek iný druh straty alebo poškodenia.

13.3. Finančná zodpovednosť zo strany spoločnosti RYDE v spojitosti s porušením Prepravného poriadku prevádzkovateľa dispečingu, Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov alebo Zmluvy bude limitovaná na 300 EUR. Právo požadovať náhradu škody bude mať dopravca len vtedy, ak spoločnosť RYDE úmyselne poruší Prepravný poriadok prevádzkovateľa dispečingu, Všeobecné zmluvné podmienky pre dopravcov alebo Zmluvu.

13.4. Spoločnosť RYDE nezodpovedá za konanie alebo nečinnosť klienta alebo spolucestujúceho a nezodpovedá za žiadne straty alebo škody, ktoré dopravcovi alebo dopravcovmu vozidlu vzniknú v dôsledku konania alebo nečinnosti klienta alebo klientov.

13.5. Dopravca nesie plnú zodpovednosť za porušenie Prepravného poriadku prevádzkovateľa dispečingu, Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov, Zmluvy alebo akýchkoľvek iných platných zákonov alebo predpisov a od takéhoto porušenia alebo konania musí dopravca okamžite upustiť a napraviť stav, a to ihneď po prijatí príslušnej požiadavky zo strany spoločnosti RYDE alebo od akéhokoľvek štátneho orgánu. Dopravca je povinný spoločnosť RYDE odškodniť za akúkoľvek priamu alebo nepriamu stratu a škodu, stratu zisku, náklady, penále či pokuty, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s porušením Prepravného poriadku prevádzkovateľa dispečingu, týchto Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov, Zmluvy a platných právnych predpisov. Ak si klient voči spoločnosti RYDE v súvislosti s poskytovaním prepravných služieb uplatní akékoľvek nároky, musí dopravca spoločnosti RYDE túto škodu v plnej výške nahradiť do 7 (siedmich) dní od doručenia príslušnej žiadosti zo strany spoločnosti RYDE. V prípade, že si voči dopravcovi uplatní RYDE nárok na zmluvnú pokutu za porušenie Prepravného poriadku prevádzkovateľa dispečingu, Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov, Zmluvy alebo akýchkoľvek iných platných zákonov alebo predpisov, nie je tým dotknutý nárok spoločnosti RYDE na náhradu škody. V prípade, že RYDE je oprávnený predložiť požiadavku dopravcovi orgánu pre náhradu škody, je dopravca povinný spoločnosti RYDE uhradiť akékoľvek náklady na právne zastupovanie súvisiace s posúdením škody a predložením nárokov súvisiacich s náhradou škody.

Čl. 14

 Doba trvania a ukončenie spolupráce

14.1. Podmienky výslovne uvedené v Prepravnom poriadku prevádzkovateľa dispečingu a týchto Všeobecných zmluvných podmienkach pre dopravcov nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom aktivácie konta dopravcu/vodiča. Zmluvy a ostatné podmienky nadobudnú platnosť  po tom, ako dopravcovi bude sprístupnený konkrétny zmluvný dokument a účinnosť dňom aktivácie konta dopravcu/vodiča RYDE Platforma.

14.2. Zmluvu o sprostredkovaní môže dopravca vypovedať písomným oznámením spoločnosti RYDE, ktorým sa ukončí dopravcovo právo používať platformu spoločnosti RYDE (RYDE Platforma). aplikácií RYDE vodič a RYDE balíka služieb. Spoločnosť RYDE môže Zmluvu kedykoľvek vypovedať na základe porušení podľa Všeobecných obchodných podmienok Zmluvy o sprostredkovaní prepravných služieb a prílohy č. 1 Zmluvy, a to tak, že dopravca bude o tom ihneď písomne  informovaný. 

14.3. Spoločnosť RYDE je oprávnená okamžite vypovedať Zmluvu a zablokovať dopravcovi prístup k platforme spoločnosti RYDE (RYDE Platforma) bez predchádzajúceho oznámenia v prípade, že dopravca poruší Prepravný poriadok prevádzkovateľa dispečingu, tieto Všeobecné zmluvné podmienky pre dopravcov alebo Zmluvu, akékoľvek platné zákony alebo nariadenia, alebo znevažuje spoločnosť RYDE, spôsobí poškodenie mena, reputácie alebo obchodnej činnosti spoločnosti RYDE. Na základe vlastného uváženia spoločnosť môže dopravcovi vo vyššie uvedených prípadoch zakázať registráciu prostredníctvom vytvorenia nového konta vodiča.

14.4. Ak má spoločnosť RYDE podozrenie na porušenie Zmluvy alebo podvodnú činnosť dopravcu, môže tiež okamžite zablokovať dopravcov prístup k platforme spoločnosti RYDE (RYDE Platforma) a k RYDE aplikácií vodiča a to počas doby preverovania. Ak preverenie takéto podozrenia vyvráti, blokácia prístupu môže byť zrušená.

14.5. Cieľom spoločnosti RYDE je poskytovať služby vysokej kvality všetkým klientom, preto činnosť dopravcu sledujeme pomocou platformy spoločnosti RYDE (RYDE Platforma). Ak dopravca nesplní spoločnosťou RYDE určené minimálne požiadavky na poskytovanie kvality služieb a dopravcovu aktivitu, RYDE je oprávnená bez predchádzajúceho oznámenia Zmluvu okamžite vypovedať.

Čl. 15

 Zmeny a doplnenia

15.1. Akékoľvek zmeny v Prepravnom poriadku prevádzkovateľa dispečingu a týchto Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov nadobudnú platnosť po tom, ako ich spoločnosť RYDE dopravcovi sprístupní cez jeho konto dopravcu/vodiča prostredníctvom aplikácie RYDE vodič alebo webového portálu RYDE vodič ak dopravca aj naďalej poskytuje prepravné služby.

15.2. Na zmenu v Prepravnom poriadku prevádzkovateľa dispečingu a týchto Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov spoločnosť RYDE vopred upozorní dopravcov a zverejní aktuálnu verziu na webovom sídle http://ryde.sk, taktiež v aplikácií RYDE vodič a na webovom portály vodič RYDE Ak dopravca bude pokračovať v používaní služieb spoločnosti RYDE (RYDE balík služieb) podľa Zmluvy o sprostredkovaní, bude spoločnosť RYDE mať za to, že dopravca akceptoval aktuálne podmienky.

 

Čl. 16

 Komunikácia, oznámenie a doručovanie

  1. Akékoľvek a všetky správy, ktoré jedna zo Zmluvných strán adresuje druhej Zmluvnej strane sa odovzdajú jedným z nasledovných spôsobov:

 

 1. Osobným doručením písomnosti;
 2. Emailom;
 3. Doručením poštou či kuriérskou službou.

 

  1.  Písomnosti sa doručujú na nasledovné adresy

 

 1. Pokiaľ sú určené pre Prevádzkovateľa na adresu uvedenú v obchodnom registri ku dňu jej odoslania,

 

Email:  uvedený v Zmluve; 

 

 1. Pokiaľ sú určené pre Dopravcu na adresu uvedenú v Zmluve alebo písomne oznámenú Prevádzkovateľom,

 

Email: uvedený v Zmluve. 

 

16.3.Pokiaľ dôjde k zmene adries vykoná strana ktorej sa daná zmena týka písomné oznámenie o takejto zmene.

 

  1. Komunikácia prebieha prednostne v písomnej forme, pričom táto sa považuje za zachovanú aj prostredníctvom emailu. Podstatné oznámenia a/alebo stanoviská sú strany povinné zasielať podpísané štatutárnym orgánom osobne alebo pomocou zaručeného elektronického podpisu. 

 

  1. Za komunikačný jazyk je určený slovenský jazyk.

 

  1. Zmluvné strany sa zaväzujú komunikovať promptne, avšak má sa za to, že odpoveď nie je zaslaná bez zdržania, ak je doručená v lehote 4 pracovných dní od doručenia poslednej správy, počínajúc prvým pracovným dňom nasledujúcim po doručení správy. Správy sa doručujú medzi 08:00 hod. a 16:30 hod. Správa doručená po 16:30 hod. pracovného dňa sa považuje za doručenú o 08:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa.

 

Čl. 17

 Záverečné ustanovenia

Ak sa akékoľvek ustanovenie týchto Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov bude považovať za nevymáhateľné, zmluvné strany nahradia ustanovenie, ktorého sa to týka, vykonateľným ustanovením, ktoré približuje zámer a hospodársky účinok daného ustanovenia.

 

Dátum nadobudnutia platnosti a účinnosti týchto Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov je ku dňu  04.07.2023.