Ochrana osobnych údajov - vodič

Podmienky ochrany súkromia vodičov

Poskytnutie informácií podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“), resp. v zmysle zákona NRSR č. 18/2018 Z.z.

 

 1. KTO SME A KDE NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?

Prevádzkovateľom pri spracúvaní vašich osobných údajov sme my:

RYDE, a. s.

So sídlom: Plynárenská 17563/3F, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov

IČO: 53 608 305

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 7202/B

Zodpovedná osoba: Juraj Paulen

E-mail zodpovednej osoby: gdpr@ryde.sk

 

 1. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE ZBIERAME A Z AKÝCH ZDROJOV TIETO INFORMÁCIE POCHÁDZAJÚ?

Osobné údaje, ktoré o vás spracúvame, pochádzajú buď priamo od Vás (poskytujete nám ich v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo nám ich oznámite v priebehu našej spolupráce) alebo ich zbierame v rozsahu, spôsobom a zo zdrojov uvedených nižšie.

Pri poskytovaní našich služieb získavame o vás nasledujúce údaje:

 • základné identifikačné a kontaktné údaje (napr. meno, priezvisko, titul, miesto podnikania, IČO, podpis, emailová adresa, telefónne číslo);

 • fotokópia Vášho vodičského preukazu, občianskeho preukazu, preukazu vodiča taxislužby, koncesie na výkon povolania prevádzkovateľa taxislužby a doklad o psychickej spôsobilosti vodiča;

 • údaje nevyhnutné na riadne vedenie účtovnej agendy a na účely fakturácie;

 • prístupové heslo do aplikácie RYDE;

 • informácia, ktorými jazykmi hovoríte;

 • fotografia.

 

Bez poskytnutia vyššie uvedených identifikačných, kontaktných údajov a údajov potrebných na overenie Vašej spôsobilosti poskytovať služby v oblasti taxislužby a identity pri poskytovaní služieb (za účelom zabezpečenia ochrany užívateľov aplikácie RYDE a dobrého mena RYDE) nemôžeme s Vami vstúpiť do obchodného vzťahu a sprostredkúvať Vám možnosť poskytovať služby užívateľom aplikácie RYDE.
 

Zbierame tiež Vaše osobné údaje, ktoré súvisia poskytovaním služieb prostredníctvom aplikácie RYDE, a to:

 • geografické údaje o aktuálnej polohe mobilného zariadenia vodiča z dôvodu zobrazenia vhodných záujemcov o prepravu v okolí vodiča, a to v čase, keď je aplikácia RYDE spustená v popredí a/alebo v čase, keď oznámite prostredníctvom aplikácie RYDE, že ste pripravený poskytovať služby užívateľom aplikácie RYDE;

 • informácie o poskytnutej službe medzi Vami a zákazníkom, a to najmä údaje o trase jazdy, trvaní a čase jazdy, výške ceny za jazdu, prepitnom, uplatnených zľavách, spôsobe platby, ako aj Vaše hodnotenia zo strany zákazníkov;

 • informácie o Vašej aktivite pri využívaní aplikácie RYDE (t. j. informácie o počte prijatí, odmietnutí, neodpovedaní a splnení požiadaviek na dopravnú službu);

 • informácie o vozidle používanom na poskytovanie služieb prostredníctvom aplikácie RYDE;

 • technické údaje mobilného zariadenia, a to najmä typ a model používaného mobilného zariadenia, jedinečný identifikátor mobilného zariadenia uuid, IP adresu, operačný systém mobilného zariadenia vrátane jeho verzie, typ mobilného internetového prehliadača, push token pre odosielanie push notifikácií a informácie o používaní aplikácie;

 • informácie o používaní aplikácie RYDE – napr. dátumy a časy prístupov do aplikácie RYDE, zobrazené funkcionality aplikácie, zlyhania aplikácie a ďalšia aktivita systému,

 • údaje, ktoré odošlete počas používania aplikácie RYDE, a to napr. informácie o kontaktovaní zákazníckej podpory RYDE (metadáta a obsah) a Vaše hodnotenia zákazníkov.

 

 1. AKO OSOBNÉ ÚDAJE POUŽÍVAME A AKÉ SÚ PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom sprostredkúvania služieb taxislužby užívateľom aplikácie RYDE, realizácie našich obchodných vzťahov, zabezpečenia funkčnosti aplikácie a našich marketingových aktivít.

Vaše osobné údaje spracúvame buď na základe Vášho výslovne daného súhlasu alebo výlučne v prípade, keď nám platné právne predpisy povoľujú spracúvanie osobných údajov i bez takéhoto súhlasu. V každom prípade rešpektujeme zásadu minimalizácie údajov, t. j. spracúvame len nevyhnutne potrebné osobné údaje, a tiež zásadu minimalizácie uchovávania údajov, t. j. osobné údaje spracúvame len v nevyhnutne potrebnom čase.

Vaše osobné údaje len v týchto prípadoch a na základe týchto právnych základov:

 

PRÁVNY ZÁKLAD

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Plnenie zmluvy

Za účelom nadviazania obchodnej spolupráce a realizácie nášho zmluvného vzťahu spočívajúceho v sprostredkúvaní možnosti poskytovať služby užívateľom aplikácie RYDE spracúvame Vaše základné identifikačné a kontaktné údaje, fotokópie Vašich dokladov, technické údaje o Vašom mobilnom telefóne a technické údaje o Vami využívanom motorovom vozidle, informácie o Vami poskytovaných službách (identita zákazníka, trase jazdy, trvaní a čase jazdy, výške ceny za jazdu, spôsobe platby), informácie o Vašich jazykových znalostiach, údaje nevyhnutné na riadne vedenie účtovnej agendy a na účely fakturácie; prístupové heslo do aplikácie RYDE a fotografiu.

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa

Niektoré informácie o používaní aplikácie RYDE.

 

Informácie o kontaktovaní zákazníckej podpory RYDE.

 

Informovanie o službách využívaných prostredníctvom aplikácie RYDE.

 

Vaše hodnotenia zo strany zákazníkov (informácie sú dôverné a sú využívané výlučne za účelom priraďovania Vašich žiadosti o poskytnutie prepravy vodičom vo Vašej blízkosti, u ktorých je možné predpokladať bezproblémové poskytnutie požadovaných služieb). V prípade nízkeho hodnotenia v zmysle príslušných VOP môže byť naša spolupráca ukončená.

 

Aktivita pri využívaní aplikácie RYDE. V prípade pasivity v zmysle príslušných VOP môže byť naša spolupráca ukončená.

 

Sporová a exekučná agenda.

 

Agenda sieťovej bezpečnosti

 • zabezpečenie siete a sieťových zariadení, kontrola a prevencia neoprávnených prístupov a odcudzenia dát.

 

Osobné údaje na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa spracúvame výlučne v prípade, ak spracúvanie nepredstavuje neprimeraný zásah do vašich práv.

Súhlas

Zasielanie marketingovej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách Prevádzkovateľa, spracúvanie fotografií a videozáznamov na účel propagácie Prevádzkovateľa.

 

Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné, tzn. je na vašom rozhodnutí, či nám osobné údaje poskytnete alebo nie. Ak nám súhlas udelíte, môžete ho kedykoľvek odvolať.
 

 1. AKO DLHO VAŠE ÚDAJE UCHOVÁVAME?

Vaše osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime osobitnými predpismi, ktoré nám stanovujú lehoty uloženia a/alebo základnými zásadami GDPR ohľadom uchovávania a likvidácie osobných údajov.

Pri uchovávaní osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu pravidelne vyhodnocujeme, či náš oprávnený záujem trvá. V prípade, ak vyhodnotíme, že náš oprávnený záujem zanikol alebo Váš oprávnený záujem prevyšuje náš oprávnený záujem, spracúvanie Vašich osobných údajov ukončujeme.

Ak ste nám poskytli Vaše údaje na základe súhlasu, budeme ich spracúvať najneskôr do jeho odvolania.


 

DRUH OSOBNÝCH ÚDAJOV

DĹŽKA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje na daňových a účtovných dokladoch

10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú

Údaje získavané za účelom nadviazania obchodnej spolupráce a realizácie nášho zmluvného vzťahu

počas trvania našej obchodnej spolupráce, podľa povahy osobných údajov Vaše osobné údaje prestaneme spracúvať pri ukončení našej spolupráce (napr. Vaša fotografia) alebo ich spracúvame najdlhšie 5 rokov po ukončení našej spolupráce, pokiaľ nie je potrebné dlhšie spracúvanie najmä z dôvodu súdneho alebo iného sporu

Informácie o používaní aplikácie RYDE

12 mesiacov

Informácie o kontaktovaní zákazníckej podpory RYDE

12 mesiacov

Informovanie o službách využívaných prostredníctvom aplikácie RYDE

Do momentu, kým vyjadríte svoj nesúhlas s takýmto spracúvaním Vašich osobných údajov

Vaše hodnotenia zo strany zákazníkov

počas trvania našej obchodnej spolupráce; v prípade jednostranného ukončenia spolupráce z dôvodu zlých hodnotení 3 roky po roku, v ktorom bola spolupráca ukončená

Aktivita pri využívaní aplikácie RYDE

počas trvania našej obchodnej spolupráce; v prípade jednostranného ukončenia spolupráce z dôvodu zlých hodnotení 3 roky po roku, v ktorom bola spolupráca ukončená

Sporová a exekučná agenda

podľa povahy sporu, zvyčajne 5 rokov odo dňa úplného uspokojenia nášho nároku alebo právoplatného ukončenia veci (z dôvodu možnosti podania mimoriadnych opravných prostriedkov)

Agenda sieťovej bezpečnosti

jeden rok odo dňa zaznamenania logu do systému prevádzkovateľa

Marketingová komunikácia, propagácia prevádzkovateľa

do odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov

 

 1. KTO JE PRÍJEMCOM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje poskytujeme iba v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:

 • záujemcom o poskytovanie Vašich služieb a Vašim zákazníkom,

 • našim zmluvným partnerom, ktorých potrebujeme pre naše bežné obchodné fungovanie a realizáciu zmluvných vzťahov, a to napríklad dodávateľom informačných technológií, právnym zástupcom, poskytovateľom dátových úložísk, externej účtovníckej firme;

 • iným subjektom v prípadoch, keď nám právo alebo povinnosť poskytnutia vašich osobných údajov ukladajú právne predpisy, alebo ak je to nutné na ochranu našich oprávnených záujmov (napr. súdom, Polícií a pod.).

 

 1. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nerealizujeme a ani nezamýšľame realizovať.

 

 1. AKÉ AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIA VYKONÁVAME?

V prípade využívania aplikácie RYDE Vám automatizovane priraďujeme záujemcov o poskytnutie Vašich služieb. Kritériami pre takéto priradenie je Vaša geografická poloha, Vaše hodnotenia zákazníkov ako aj hodnotenia zákazníkov Vás ako vodiča. Cieľom automatizovaného rozhodnutia je zabezpečiť efektívne sprostredkúvanie prepravy pre zákazníka, a to medzi vodičom a zákazníkom, ktorí majú vzájomné pozitívne skúsenosti.

Predmetom automatizovaného rozhodnutia sú tiež Vaše hodnotenia a Vaša aktivita v zmysle všeobecných obchodných podmienok, pričom výsledok hodnotenia môže vyústiť k pozastaveniu alebo ukončeniu našej spolupráce. Pokiaľ by automatizované rozhodnutie malo viesť k ukončeniu našej spolupráce, budú Vám poskytnuté práva v zmysle článku 22 ods. 3 GDPR, a to právo na ľudský zásah zo strany Prevádzkovateľa, právo vyjadriť svoje stanovisko a právo napadnúť rozhodnutie.

 

 1. AKO VAŠE ÚDAJE CHRÁNIME

Maximálne sa snažíme uchovávať Vaše osobné údaje sú v bezpečí a uskutočňujeme všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili. Osobné údaje v elektronickej forme uchovávané v zabezpečenej databáze na serveri, ktorý je náš alebo je pre nás vyhradený.
 

 1. AKÉ MÁTE PRÁVA PRI SPRACOVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

 • Právo na prístup – môžete nás požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o vás spracúvame. V prípade Vašej žiadosti Vám poskytneme kópiu spracúvaných osobných údajov.

 • Právo na opravu – môžete nás požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.

 • Právo na výmaz - môžete nás požiadať, aby sme vymazali Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané;

 2. Vaše osobné údaje boli spracúvané protiprávne;

 3. odvolali ste súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie Vašich osobných údajov

 4. namietate voči spracúvaniu osobných údajov, pričom náš oprávnený záujem v konkrétnom prípade neprevažuje na Vašim záujmom;

 5. vyžaduje to právo EÚ alebo slovenské právo.

 • Právo na obmedzenie spracúvania - môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

 1. popreli ste presnosť osobných údajov (spracúvanie sa obmedzí na dobu potrebnú k tomu, aby sme mohli presnosť osobných údajov overiť);

 2. spracúvanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;

 3. Vaše osobné údaje už nepotrebujeme na vyššie uvedené účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu Vašich právnych nárokov;

 4. vzniesli ste námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov (spracúvanie sa obmedzí, kým nebude overené, že či naše oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi oprávnenými záujmami.

 • Právo na prenosnosť údajov – ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu alebo preto, že je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, a zároveň ide o spracúvanie automatizovanými prostriedkami spracúvania, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

 • Právo na odvolanie súhlasu – ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, na ktorý ste dali súhlas, kedykoľvek odvolať.

 • Právo vzniesť námietku – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vykonávaného na základe nášho oprávneného záujmu a vždy vtedy, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu alebo verejného záujmu, vrátane profilovania.

 • Právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk.

Vaše práva môžete uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Pri uplatnení Vašich práv však musíme vyžadovať preukázanie Vašej totožnosti.

 

 1. KONTAKTUJTE NÁS

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť RYDE, a. s.

V prípade, že máte záujem uplatniť svoje práva alebo máte otázku alebo podnet vo veci ochrany osobných údajov, obráťte sa nás:

 1. Prostredníctvom emailu na: gdpr@ryde.sk

 2. Písomne na adrese spoločnosti: Plynárenská ul. 3F, 821 09 09 Bratislava

V prípade, ak si uplatňujete niektoré z práv v predchádzajúcom bode a z podanej žiadosti nie je možné overiť Vašu totožnosť alebo budeme mať oprávnené pochybnosti ohľadne Vašej totožnosti, vyhradzujeme si právo požiadať Vás o dodatočné informácie potrebné pre overenie Vašej totožnosti.

 1. ZMENY PODMIENOK OCHRANY SÚKROMIA

Ochrana Vašich osobných údajov nie je pre nás len jednorazovou záležitosťou. Z tohto dôvodu sa informácie poskytnuté v tomto dokumente môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Preto si vyhradzujeme možnosť tieto podmienky v budúcnosti zmeniť. Ak sa podmienky zmenia podstatným spôsobom, o tejto skutočnosti Vás budeme informovať či už upozornením na našej webovej stránke alebo zaslaním informačného e-mailu.